velikost textu

Česká pirátská strana – strana typu network party

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká pirátská strana – strana typu network party
Název v angličtině:
The Czech Pirates Party - a Network Party Type
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Veronika Langerová
Vedoucí:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Id práce:
204600
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a (F)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá analýzou organizační a ideologické struktury České pirátské strany. Cílem práce je zjistit a popsat, jaká je organizace ČPS. Další cíl bude zjistit, jak sebe sama strana vnímá z pohledu ideologického ukotvení pomocí dotazníků s členy strany a pomocí obsahové analýzy volebních programů z posledních voleb do Parlamentu ČR. Taktéž bude do dotazníku zapojen model vícerychlostní strany , tak jak jej definovala Susan Scarrow, zdali tato strana do tohoto konceptu zapadá. Tudíž teoretickým základem je model vícerychlostní strany, dále teoretický koncept stranické rodiny a zapojení indexu přístupnosti. Diplomová práce se dělí na šest kapitol. Nejprve představuje teoretickou část v rámci tří kapitol. Jedná se o představené modelu síťové strany, vícerychlostní strany a vykreslení Česká pirátské strany. Z pohledu vzniku, okolností vzniku, dále jsou představeny zahraniční význnamné pirátské strany. Tato teoretická část je zakončena popisem organizační struktury z pohledu jednotlivých orgánů a komunikačních kanálů. Praktická část je rozdělana taktéž na tři kapitoly. První kapitola začíná obsahovou analýzou volebního programu ČPS do voleb do PS v roce 2017 s aplikací konceptu stranické rodiny. Další kapitola se primárně týká aplikace indexu přístupnosti na stranické web strany. Poslední kapitola se věnuje vyhodnocování výsledků dotazníkové šetření, kde byl aplikován koncept vícerychlostní strany a taktéž koncept stranické rodiny. V závěru jsou vyhodnocené výsledky práce, zdali jsou naplněné cíle a zodpovězené výzkumné otázky.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis deals with analysis of organization and ideological structure of the Czech Pirate Party. The goal is to find out and describe how the Czech Pirate Party looks like from organization perspective. Another aim is to find out how party interpret itself from point of viev of ideological background. It was discovered by the questionnaire with members of party and by the content analysis of election programme from last general election of Czech parliement in 2017. I will apply the theoretical model of multi-speed membership party according to Susan E. Scarrow into the questionnaire. The question is if the Czech Pirate Party fits into theoretical concept. Which means that the theoretical base is the model of multi-speed membership party then theoretical concept of party family and index of accessibility. Diploma thesis is divided into six chapters. Firstly it will be presented the theoretical part which contains three chapters. First chapter represents network party model, multi- speed membership party and introduction about the Czech Pirate Party. The introduction will be about emergence of party, circumstance of emergence and then will be presented another significant foreign pirate parties. The theoretical part is finished by description of organization structure of party. Practical part is divided into three chapters as well. First chapter is about content analysis of election programme of general election of Parliament in 2017 with application of concept of party family. Next chapter is dedicated about application of index of accessibility into party website of Czech Pirate Party. Last chapter deals with evaluation of results of questionnaire where was applied the concept of multi-speed membership party and concept of party family as well. In conclusion are evaluated results of paper and if the goals are fulfilled and answered research questions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Langerová 1.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Veronika Langerová 153 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Langerová 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Langerová 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Michel Perottino, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 732 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Petr Juptner, Ph.D. 154 kB