velikost textu

Autor a svět textu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autor a svět textu
Název v angličtině:
Author and the World of text
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jan Šteffl
Vedoucí:
Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.
Oponent:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Id práce:
204592
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství náboženství, etiky a filozofie (UT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Autor, diskurs, svět textu, archiv, narativ
Klíčová slova v angličtině:
Author, discourse, world of the text, archive, narrative
Abstrakt:
Abstrakt Ve své práci se na jedné straně věnuji společným východiskům konceptu autora v kontextu filosofie a literární vědy, především ve dvacátém století. Na druhé straně hledám specifika jednotlivých oborů a autorů, kterými se od ostatních liší. První kapitola představuje úvod do problematiky a počátky konceptu autora u Fichteho. Následující kapitola pak předkládá hermeneutické principy a osvětluje funkci hermeneutického kruhu na pozadí teorie čtení textu a rozumění. Ve třetí kapitole jsou v rámci strukturalismu pojednáni Roman Jakobson a Jan Mukařovský. První ukazuje schéma mezi mluvčím a adresátem, druhý pak specifika role básníka. V další kapitole přecházím k poststrukturalismu a všímám si vývoje pojmů, jako je archiv, diskurs a změn v chápání role autora. Poslední kapitola se věnuje oralitě a narativu v kontextu autora jako vypravěče. Reflektován je rovněž pojem světa fikce.
Abstract v angličtině:
Abstract In my thesis I focus on common resources of the concept of author in the context of philosophy and literary criticism, mostly in twentieth century. Moreover I look for specifics in particular fields and authors which are specific for them. The first chapter is an introduction to the issue and represents Fichte‘s concept of author. Next chapter introduces principles of hermeneutics and shows us the function of hermeneutic circle on the background of the text reading theory and understanding. In the third chapter are shown Roman Jakobson and Jan Mukařovský as representatives of structuralism. The first mentioned shows us a diagram of the speaker and the recipient, the second mentioned shows us on a principles of a poet. In the next chapter I introduce post- structuralism and deal with the development of terms like archive and discourse as well as the changing of the role of an author. The last chapter is focused on orality and narrative in the context of an author as a narrator. The world of fiction is also reflected.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Šteffl 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Šteffl 403 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Šteffl 404 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Lukeš, Th.D. 1.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 769 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 153 kB