velikost textu

Sebeřízené vzdělávání a jeho souvislost s vybranými psychologickými koncepty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sebeřízené vzdělávání a jeho souvislost s vybranými psychologickými koncepty
Název v angličtině:
Self-directed education in connection with selected psychological concepts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Režná
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Václav Mertin
Id práce:
204590
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sebeřízené vzdělávání|svobodná škola|kreativita|self-efficacy|akademická self-efficacy
Klíčová slova v angličtině:
self-directed education|democratic school|creativity|self-efficacy|academic self-efficacy
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá koncepty kreativity a self-efficacy, a to konkrétně ve spojitosti s proudem sebeřízeného vzdělávání. V teoretické části práce je blíže představen fenomén svobodných škol, hlavních principů, kterými se řídí, a jeho srovnání s tradičními školami. Pozornost je věnována vymezení pojmu kreativity, hlavním pohledům a teoretickým přístupům a jejich provázanosti s edukačním procesem. V neposlední řadě je popsán koncept self-efficacy s důrazem na jeho zdroje a spojitost se školním prostředím. Cílem diplomové práce je srovnání vybraných psychologických konceptů (kreativity a self-efficacy) u dětí, které podstupují sebeřízené vzdělávání na svobodných školách v České republice, a těch, které navštěvují tradiční základní školu. Empirická část představuje výzkum, jehož se zúčastnilo celkem 198 žáků druhého stupně (60 ze svobodných škol a 138 z tradiční školy). Pro testování kreativity byl využit Torranceho figurální test tvořivého myšlení, pro měření akademického self-efficacy dotazník ASE složený ze tří sebeposuzovacích škál – Myself as a learner scale (MALS), Children’s self- efficacy scale (ChSE) a dotazník postoje k domácím úkolům (HW). Dále byl využit Test intelektového potenciálu (TIP). Výsledky ukázaly, že žáci svobodných škol a žáci tradiční školy se neliší v úrovni intelektového potenciálu. Mezi skupinami nebyly prokázány signifikantní rozdíly v jednotlivých faktorech kreativity (fluence, flexibilita, originalita a elaborace). Bylo potvrzeno, že žáci svobodných škol mají signifikantně vyšší úroveň akademické self-efficacy než žáci tradiční školy.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis focuses on the concepts of creativity and self-efficacy mainly in connection with self-directed education. In the theoretical part of the thesis, the phenomenon of free schools is introduced, their main principles and comparison with traditional schools are presented in more details. Attention is also paid to the definition of the concept of creativity, main perspectives and theoretical approaches and interdependence with the educational process. Furthermore, the concept of self-efficacy is described with an emphasis on its resources and its connection with the school environment. The main goal of the thesis is to compare selected psychological concepts (creativity and self-efficacy) in children undergoing self- directed education in democratic schools in the Czech Republic and those attending traditional primary school. The empirical part introduces the research, which was made with a sample of 198 sixth through ninth graders (60 from democratic schools and 138 from traditional school). The Torrance Tests of Creative Thinking was used to measure creativity, for the measurement of academic self-efficacy was used ASE questionnaire consisting of three self-assessment scales – Myself as a learner scale (MALS), Child's self-efficacy scale (ChSE) and a homework questionnaire (HW). Test inteligenčního potenciálu (TIP) was also applied. The results showed that pupils from democratic schools and pupils from traditional school do not differ in the level of intellectual potential. There were no significant differences in creativity (fluence, flexibility, originality and elaboration) between those groups. It has been confirmed that pupils from demoratic schools have significantly higher levels of academic self-efficacy than pupils from traditional school.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Režná 1.93 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Režná 229 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Režná 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Režná 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Mertin 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 152 kB