velikost textu

L'image de l'esclave dans les contes créoles de Patrick Chamoiseau.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
L'image de l'esclave dans les contes créoles de Patrick Chamoiseau.
Název v češtině:
Obraz otroka v kreolských pohádkách Patricka Chamoiseaua.
Název v angličtině:
The image of slave in Patrick Chamoiseau's Creol tales.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Svobodová
Vedoucí:
Mgr. Milena Fučíková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vojtěch Šarše
Id práce:
204582
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy francouzský jazyk — pedagogika (N FJ-PG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
Chamoiseau, esclavage, colonisation, Petites Antilles, Martinique, négritude, créolité, antillanité, langue créole, récit, conte, narrateur, littérature orale
Klíčová slova v angličtině:
Chamoiseau, slavery, colonization, Lesser Antilles, Martinique, négritude, créolité, antillanité, creole language, story, fairy tale, narrator, oral literature
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Předmětem diplomové práce je dílo frankofonního spisovatele Patricka Chamoiseaua. Diplomová práce reflektuje zvláště tematiku otroctví v povídkách a pohádkách martinického autora. Diplomová práce zasazuje dílo Patricka Chamoiseaua do historického a politického kontextu a také osobního života spisovatele. Diplomová práce přibližuje geografické a kulturní zvláštnosti oblasti Malých Antil. Diplomová práce dále podrobněji analyzuje povídku Otrok stařec a obří pes a vybrané pohádky. Na základě této analýzy diplomová práce nabízí typická témata a jazykové prostředky užívané Patrickem Chamoiseauem. Diplomová práce se též zabývá orální literaturou a kulturou Martiniku. Diplomová práce také pojednává o současných problémech společnosti skrze reflexi dalšího díla Patricka Chamoiseuaua.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce The subject of this diploma thesis is the work of the francophone writer Patrick Chamoiseau. The thesis reflects especially the theme of slavery in short stories and fairy tales of this Martinique author. The diploma thesis puts Patrick Chamoiseau's work in a historical and political context as well as the personal life of the writer. The diploma thesis describes geographic and cultural particularities of the Lesser Antilles and analyzes in more detail the story The Slave Old Man and the Giant Dog and selected fairy tales. Based on this analysis, the thesis describes typical themes and language tools used by Patrick Chamoiseau. The thesis also deals with oral literature and culture of Martinique and the current problems of society are also discussed through a reflection of another work by Patrick Chamoiseuau.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Svobodová 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Svobodová 419 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Svobodová 424 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milena Fučíková, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vojtěch Šarše 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Eva Müllerová, CSc. 152 kB