text size

Využitie kapalinovej chromatografie vo farmaceutickej analýze III.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Využitie kapalinovej chromatografie vo farmaceutickej analýze III.
Title (in czech):
Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze III.
Titile (in english):
Use of liquid chromatography in pharmaceutical analysis III.
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Agáta Babinská
Supervisor:
Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D.
Opponent:
PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
Thesis Id:
204570
Faculty:
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (FaF)
Department:
Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis (16-16190)
Study programm:
Pharmacy (M5206)
Study branch:
Pharmacy (FAR)
Degree granted:
PharmDr.
Defence date:
22/11/2018
Defence result:
Pass
Language:
Slovak
Abstract (in czech):
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutickej chémie a farmaceutickej analýzy Kandidát: Agáta Babinská Školiteľ: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Využitie kvapalinovej chromatografie vo farmaceutickej analýze III. Témou tejto diplomovej práce bolo bioanalytické hodnotenie kvetiapínu a jeho dvoch aktívnych metabolitov 7-hydroxykvetiapínu a norkvetiapínu pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Separácia prebiehala na zirkóniovej kolóne ZirChrom®-PBD (150x4,6 mm, 5 µm). Bol testovaný vplyv rôznych mobilných fáz, sily a pH tlmivého roztoku, ako aj vplyv rôzneho zastúpenia organickej zložky (ACN) v mobilnej fáze na retenčné správanie týchto troch analyzovaných látok. Výsledná mobilná fáza sa skladala z dvoch zložiek: • MF A – octanový tlmivý roztok, 6mM, pH 4,0:ACN v pomere 90:10 (v/v) • MF B – 10mM roztok TFA, pH 1,9:ACN v pomere 40:60 (v/v) Prietok mobilnej fázy kolónou bol 1 ml/min, teplota bola nastavená na 30°C. Detekcia analyzovaných látok prebiehala pri 254 nm. Bola využitá gradientová elúcia. Analyzované látky boli izolované z plazmy pomocou LLE, ktorá bola následne validovaná podľa FDA a ICH. Ako vnútorný štandard bol použitý flunitrazepam. Sledovanými parametrami bola selektivita, správnosť, presnosť, extrakčná účinnosť, linearita, robustnosť, detekčný a kvantitatívny limit a stabilita.
Abstract:
Abstrakt Charles University in Praque, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Agáta Babinská Tutor: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Name of Degree Paper: Use of liquid chromatography in pharmaceutical analysis III. The purpose of this thesis was bioanalytical evalution of quetiapine and its two biologically active metabolites 7-hydroxyquetiapine and norquetiapine using High Performance Liquid Chromatagraphy. Separation was performed on zirconia reversed-phased column ZirChrom®-PBD (150x4,6 mm, 5 µm). The retention behaviour of those three analytes was examined at different types of mobile phase, changing strenght and pH of buffer and changing levels of organic compound (ACN) in eluent. The finally mobile phase consisted of two components: • MF A – acetate buffer, 6mM, pH 4,0:ACN in a ratio 90:10 (v/v) • MF B – 10mM trifluoroacetic acid, pH 1,9:ACN in a ratio 40:60 (v/v) The flow rate was 1 ml/min, the temperature was set at 30°C. The detection was carried out at 254 nm. The separation was performed by gradient elution. The analytes were isolated from plasma using LLE. LLE was validated according to FDA and ICH. Flunitrazepam was used as the internal standard. Specificity, accuracy, precision, recovery, linearity, robustness, limit of detection a quantification and stability were monitored.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Agáta Babinská 3.14 MB
Download Abstract in czech Mgr. Agáta Babinská 294 kB
Download Abstract in english Mgr. Agáta Babinská 293 kB
Download Supervisor's review Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D. 274 kB
Download Opponent's review PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 286 kB
Download Defence's report 90 kB