velikost textu

Využitie kapalinovej chromatografie vo farmaceutickej analýze III.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využitie kapalinovej chromatografie vo farmaceutickej analýze III.
Název v češtině:
Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze III.
Název v angličtině:
Use of liquid chromatography in pharmaceutical analysis III.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Agáta Babinská
Vedoucí:
Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
Id práce:
204570
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
22. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutickej chémie a farmaceutickej analýzy Kandidát: Agáta Babinská Školiteľ: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Využitie kvapalinovej chromatografie vo farmaceutickej analýze III. Témou tejto diplomovej práce bolo bioanalytické hodnotenie kvetiapínu a jeho dvoch aktívnych metabolitov 7-hydroxykvetiapínu a norkvetiapínu pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Separácia prebiehala na zirkóniovej kolóne ZirChrom®-PBD (150x4,6 mm, 5 µm). Bol testovaný vplyv rôznych mobilných fáz, sily a pH tlmivého roztoku, ako aj vplyv rôzneho zastúpenia organickej zložky (ACN) v mobilnej fáze na retenčné správanie týchto troch analyzovaných látok. Výsledná mobilná fáza sa skladala z dvoch zložiek: • MF A – octanový tlmivý roztok, 6mM, pH 4,0:ACN v pomere 90:10 (v/v) • MF B – 10mM roztok TFA, pH 1,9:ACN v pomere 40:60 (v/v) Prietok mobilnej fázy kolónou bol 1 ml/min, teplota bola nastavená na 30°C. Detekcia analyzovaných látok prebiehala pri 254 nm. Bola využitá gradientová elúcia. Analyzované látky boli izolované z plazmy pomocou LLE, ktorá bola následne validovaná podľa FDA a ICH. Ako vnútorný štandard bol použitý flunitrazepam. Sledovanými parametrami bola selektivita, správnosť, presnosť, extrakčná účinnosť, linearita, robustnosť, detekčný a kvantitatívny limit a stabilita.
Abstract v angličtině:
Abstrakt Charles University in Praque, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Agáta Babinská Tutor: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Name of Degree Paper: Use of liquid chromatography in pharmaceutical analysis III. The purpose of this thesis was bioanalytical evalution of quetiapine and its two biologically active metabolites 7-hydroxyquetiapine and norquetiapine using High Performance Liquid Chromatagraphy. Separation was performed on zirconia reversed-phased column ZirChrom®-PBD (150x4,6 mm, 5 µm). The retention behaviour of those three analytes was examined at different types of mobile phase, changing strenght and pH of buffer and changing levels of organic compound (ACN) in eluent. The finally mobile phase consisted of two components: • MF A – acetate buffer, 6mM, pH 4,0:ACN in a ratio 90:10 (v/v) • MF B – 10mM trifluoroacetic acid, pH 1,9:ACN in a ratio 40:60 (v/v) The flow rate was 1 ml/min, the temperature was set at 30°C. The detection was carried out at 254 nm. The separation was performed by gradient elution. The analytes were isolated from plasma using LLE. LLE was validated according to FDA and ICH. Flunitrazepam was used as the internal standard. Specificity, accuracy, precision, recovery, linearity, robustness, limit of detection a quantification and stability were monitored.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Agáta Babinská 3.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Agáta Babinská 294 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Agáta Babinská 293 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 90 kB