velikost textu

Analýza obsahu řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza obsahu řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
Název v angličtině:
Analysis of work performance management of teaching staff in the schools established under part 16 paragraph 9 of the Czech Education Act
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Renata Votavová
Id práce:
204566
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (RIGO MNG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
řízení lidských zdrojů, pracovní výkon, řízení pracovního výkonu, cyklus řízení pracovního výkonu, škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona, žák s přiznanými podpůrnými opatřeními, pedagogický pracovník
Klíčová slova v angličtině:
human resource management, work performance management, cycle of work performance management, the school established under part 16 paragraph 9 of the Czech Education Act, pupil with special educational needs, teaching staff
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem práce je analyzovat obsah řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Teoretická část práce definuje pojem řízení lidských zdrojů a vymezuje jednotlivé personální činnosti jako nástroje řízení lidských zdrojů. Z personálních činností vybírá funkci řízení pracovního výkonu a za pomoci odborné literatury ji popisuje. Podrobně specifikuje především jednotlivé fáze cyklu řízení pracovního výkonu. Součástí teoretické části je popis procesu řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků spolu s vymezením specifických podmínek ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, které mohou mít dopad na obsah sledované personální činnosti. Analytická část práce poskytuje výsledky výzkumného šetření ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Výzkumné šetření bylo provedeno explorativní metodou dotazníku a designem případové studie. U případové studie byl sběr dat realizován metodami individuálního polostandardizovaného rozhovoru a analýzou dokumentů školy. Bylo zjištěno, že pro stanovení obsahu řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona je využitelný obecný popis tohoto procesu vymezený v teoretické části diplomové práce, který školská praxe s mnohými specifiky, popsanými v části Závěr práce, implementuje. Význam práce spočívá především v rozšíření teoretického poznání a v možnosti praktického příkladu řízení pracovního výkonu pedagogických pracovníků ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. KLÍČOVÁ SLOVA řízení lidských zdrojů, pracovní výkon, řízení pracovního výkonu, cyklus řízení pracovního výkonu, škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona, žák s přiznanými podpůrnými opatřeními, pedagogický pracovník
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of the thesis is the analysis of the performance management of teachers in a school established in accordance with § 16 para. 9 of the Education Act. The theoretical part of the thesis specifies the concept of human resource management and defines the individual personnel activities as a tool for human resource management. It highlights from personal activities the function of performance management and describes it using the literature. It specifies in detail the phases of the cycle of the performance management process. The theoretical part contains the description of the process of performance management of teaching staff, defines the identification of the specific conditions in a school established by § 16 para. 9 of the Education Act, which may have an impact on the monitored personal activities. The analytical part of the thesis provides the results of research in primary schools established by § 16 para. 9 of the Education Act. The survey was conducted using explorative method in questionnaire and the type of the case study. The data collection in the case study was realized using individual semi-standardized interviews and the analysis of school documents and guidelines. It was found that for the determination of the performance management of teachers in a school established by § 16 para. 9 of the Education Act is useful a general description of the process defined in the theoretical part of the thesis that educational experience with many specifics, those formulated in the thesis conclusion is implemented. The value of the thesis is mainly in the extension of the theoretical knowledge and practical benefits to school leaders established by § 16 para. 9 of the Education Act in the performance management of teachers. KEYWORDS human resource management, work performance management, cycle of work performance management, the school established under part 16 paragraph 9 of the Czech Education Act, pupil with special educational needs, teaching staff
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Renata Votavová 1.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Renata Votavová 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Renata Votavová 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Renata Votavová 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 21 kB