velikost textu

Cíle hudební výchovy u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cíle hudební výchovy u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název v angličtině:
The aims of music education with students with special educational needs
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Jiří Mazurek
Id práce:
204565
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova (RIGO HV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cíle hudební výchovy, estetická výchova, hudební pedagogika, speciální pedagogika, případová studie, žáci s postižením, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice a ve Velké Británii.
Klíčová slova v angličtině:
The aims of music education, aesthetic education, music pedagogy, case study, special pedagogy, students with disabilities, students with special educational needs.
Abstrakt:
ABSTRAKT V souladu s tématem a názvem dizertační práce se v teoretické části, v její první kapitole, věnujeme pojmům souvisejícím s kategorií cíle a jeho definováním v obecné pedagogice, hudební pedagogice a speciální pedagogice. V následujících kapitolách na kategorii cíle navazujeme pojednáními zabývajícími se analýzou vzdělávacích programů, pojetí estetické výchovy, definováním pojmů žák se speciálními vzdělávacími potřebami a žák se zdravotním postižením s podkapitolami zaměřenými na jednotlivé typy postižení, s nimiž je dále operováno ve výzkumné části práce: syndrom ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tj. syndrom hyperaktivity s poruchou pozornosti), vývojové poruchy učení, narušená komunikační schopnost, lehká mentální retardace a poruchy autistického spektra. Závěrečná šestá kapitola pak představuje teoretické vymezení estetické (hudební) výchovy v současném výchovně-vzdělávacím systému s přihlédnutím k problematice hudebního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Úvodní část výzkumné části dizertační práce tvoří oddíly věnované deskripci prostředí škol a jejich žáků, charakteristice vzdělávacích programů obou institucí a subkapitola obsahující zdůvodnění výběru žáků pro výzkum. Stěžejní kapitolu výzkumné části představují případové studie doplněné o nastínění výsledků vzdělávání v předmětu Hudební výchova. V závěrečné části pak formulujeme závěry a návrhy vzhledem k výuce hudební výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In accordance with the topic and title of the dissertation, we dedicate the first chapter of the theoretical part to terms related to the category of pedagogical aim, defining it from the perspective of general pedagogy, music pedagogy and special pedagogy. In the following chapters we continue with analyses of educational programmes, of the concept of aesthetic education, defining the terms “a student with special educational needs” and “a student with disabilities” with subchapters focusing on individual types of disabilities, which are then used in the research part of the work: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), developmental learning disorders, impaired communication ability, mild mental retardation and autism spectrum disorder (ASD). The sixth and final chapter of the first part presents a theoretical definition of aesthetic (music) education in the current educational system, taking into account the issue of musical education of students with special educational needs. The introduction of the research part of the dissertation consists of sections devoted to describing the environment of schools and their students, to the characteristics of school curricula of both institutions, and of a subchapter containing the rationale for selecting students for the research. The key chapter of the research part is composed of case studies supplemented with an outline of results of education in the subject of Music education. In the final part we draw conclusions and suggestions regarding Music education and teaching students with special educational needs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jiří Mazurek 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jiří Mazurek 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jiří Mazurek 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 22 kB