velikost textu

Terapeutické a výchovné přístupy v ústavech pro výkon zabezpečovací detence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Terapeutické a výchovné přístupy v ústavech pro výkon zabezpečovací detence
Název v angličtině:
Therapeutic and Educational Approaches in Forensic Detention Facility
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Dušan Gáč
Oponenti:
doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Id práce:
204557
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (RIGO SPP)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Chovanec, detence, ústav zabezpečovací detence, Brno, Vězeňská služba ČR, psychiatr, psycholog, program zacházení, kazuistika, speciální pedagog.
Klíčová slova v angličtině:
Detainee, forensic detention, Forensic Detention Facility, Brno, Prison Service of the Czech Republic, psychiatrist, psychologist, treatment program, case study, special pedagogue.
Abstrakt:
ABSTRAKT Zabezpečovací detence nemá v České republice dlouhou tradici, jedná se o relativně novou instituci, která v České republice existuje jako ochranné opatření teprve od roku 2009, kdy nabyl účinnosti zákon o výkonu zabezpečovací detence číslo 129/2008 Sb. Na zřízení institutu zabezpečovací detence se podílela dlouhodobě odborná veřejnost, psychologové, pedagogové, právníci, lékaři – psychiatři a další neboť umístění mimořádně nebezpečných pachatelů v psychiatrických nemocnicích nesplňovalo bezpečnostní kritéria a nebyl tak naplněn požadavek důmyslné ochrany společnosti v souladu s poskytnutím řádné odborné péče a zacházení. Proto po deseti letech existence a fungování Ústavu zabezpečovací detence v Brně autor rigorózní práce pod názvem Terapeutické a výchovné přístupy v zabezpečovací detenci bilancuje pozitiva i negativa v zacházení s chovanci a naznačuje směr i přibližnou prognózu jejich dalšího vývoje. Hlavním smyslem rigorózní práce je poskytnout ucelený přehled o poslání, cílech, úkolech a metodách práce (programy zacházení) s chovanci v zabezpečovací detenci, konkrétně v Ústavu zabezpečovací detence v Brně. Práce je tvořena šesti kapitolami; v prvních pěti jsou shrnuta epistemologická východiska a vývoj péče o slabomyslné, dále seznámení s podstatou zabezpečovací detence a její implementace do Ústavu zabezpečovací detence v Brně. Šestá kapitola je prezentací empirické části práce, jež spočívá v analýze třinácti kazuistik chovanců, kteří prošli Ústavem zabezpečovací detence či v něm nadále setrvávají. Cílem empirické části je zjistit, které programy zacházení s chovanci vykazují nejvyšší efektivitu a cíleně vedou chovance k jeho převedení do psychiatrické nemocnice. Rigorózní práce je završena řadou zásadních doporučení vedoucích k zlepšení stávající situace v zabezpečovací detenci v České republice. KLÍČOVÁ SLOVA Chovanec, detence, ústav zabezpečovací detence, Brno, Vězeňská služba ČR, psychiatr, psycholog, program zacházení, kazuistika, speciální pedagog. 1
Abstract v angličtině:
The therapeutic and educational approaches in forensic detention Autor: Mgr. Dušan Gáč Annotation The Forensic detention measure has not long tradition in the Czech Republic. It is a relatively new institution which exists in the Czech Republic as a protective measure since 2009. In this year the Act of Forensic Detention No. 129/2008 has become it´s legitimacy. Experts as psychologists, pedagogues, jurists, psychiatrists and others participated on the establishment of the forensic detention measure. The main reason of this act was that the placement of extremely dangerous perpetrators in psychiatric hospitals had not met the safety criteria, and because the requirement for sophisticated protection of the society in connection with the proper professional care and treatment was not fulfilled. Consequently after the decade of existence of the Forensic detention facility in Brno the author of this rigorous thesis named ,,The therapeutic and educational approaches in forensic detention “ balances the positives and negatives in work with detainees and implies the trend and approximative prognosis of its next development. The main purpose of the rigorous thesis is to provide a comprehensive overview of the function, goals, tasks and methods of work (treatment programs) with prisoners under forensic detention measure, especially at the Forensic Detention Facility in Brno. The work consists of six chapters; the first five are the epistemological bases and the development of the treatment of persons with intellectual disability, the introduction of the principles of forensic detention measure and their application into the work at the Forensic Detention Facility. The sixth chapter presents the empirical part of the thesis, which consists of an analysis of thirteen cases of detainees who were held or have been remaining at the Forensic Detention Facility Brno. The aim of the empirical part is to find out which treatment programs for inmates are most effective and lead to their relocation to the psychiatric hospital. The rigorous thesis is completed by a number of important recommendations to the improvement of the current situation in the field of forensic detention measure in the Czech Republic. Keywords: Detainee, forensic detention, Forensic Detention Facility, Brno, Prison Service of the Czech Republic, psychiatrist, psychologist, treatment program, case study, special pedagogue. 1 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Dušan Gáč 4.91 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Dušan Gáč 3.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Dušan Gáč 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Dušan Gáč 375 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 427 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 32 kB