velikost textu

Princip interaktivity v multimediálních výukových materiálech u žáků 3. a 4. ročníku základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Princip interaktivity v multimediálních výukových materiálech u žáků 3. a 4. ročníku základní školy
Název v angličtině:
Interactivity principle in multimedia learning materials in 3rd and 4th grade primary school students
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Tetourová
Vedoucí:
Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Lukavská
Id práce:
204495
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
multimediální vzdělávání, interaktivita, výuková animace, výuková simulace, výsledky učení
Klíčová slova v angličtině:
multimedia learning, interactivity, educational animation, educational simulation, learning outcomes
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem práce bylo zodpovědět otázku, zda má interaktivita (ve smyslu možnosti řešit nastolené problémy) implementovaná ve výukových multimediálních materiálech pozitivní vliv na učební výsledky žáků. Žáci ve věku 3. a 4. třídy (N=142) byli rozděleni do dvou skupin a přibližně 20 minut se učili o přírodovědném tématu. První skupina žáků studovala z interaktivního materiálu – krátké výukové hry. Druhá skupina z materiálu neinteraktivního – krátké výukové animace. Jako proměnné nám sloužily učební výsledky žáků, míra motivace interagovat s příslušným výukovým materiálem a hodnocení percipované atraktivity. Na základě teorií multimediálního učení (CTML, CATLM) jsme předpokládali, že interaktivita přispěje ke zvýšené míře motivace, kladnějšímu hodnocení a lepším učebním výsledkům. Tyto předpoklady se nám potvrdily jen z části. Interaktivita měla pozitivní vliv na míru motivace i hodnocení žáků, k lepším učebním výsledkům však nepřispěla – mezi skupinami nebyl prokázán rozdíl. Za jedno z možných vysvětlení těchto výstupů považujeme teorii kognitivní zátěže J. Swellera. KLÍČOVÁ SLOVA Multimediální vzdělávání, interaktivita, výuková animace, výuková hra, výsledky učení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this study was to investigate, whether the aspect of interactivity (meaning problem solving interactivity) implemented in multimedia learning materials would positively influence learning outcomes of students. The third and fourth-grade pupils had been split up in two groups and they learned about a topic of natural sciences for about 20 minutes. The first group were studying from an interactive material – short educational game. The second group were studying from a noniteractive material – short educational animation. As variables we have chosen the following – the learning outcomes of the pupils, the amount of motivation to manipulate with the educational tool and the evaluation of atractivity of this tool. Based on multimedia learning theories (CTML, CATLM), we assumed that interactivity would enhance the extent of motivation, evaluation of atractivity and the learning outcomes. Our results partially confirmed our hypothesis. We found positive effect on motivation and evaluation, nevertheless we found no effect on learning outcomes – there was no difference between the groups within this domain. As one of the possible explanations we propose Sweller‘s cognitive load theory. KEYWORDS Multimedia learning, interactivity, educational animation, educational game, learning outcomes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Tetourová 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Tetourová 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Tetourová 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Cyril Brom, Ph.D. 2.92 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Lukavská 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB