velikost textu

Prostorová kognice u potkanů: zpracování informace o pozici vzdálených objektů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prostorová kognice u potkanů: zpracování informace o pozici vzdálených objektů
Název v angličtině:
Spatial cognition in rats: processing of information about the position of distant object
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. David Levčík, Ph.D.
Id práce:
204486
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Prostorové chování je široce studováno pro pochopení kognitivních funkcí a objasnění jejich neurofyziologického substrátu. Hipokampus hraje klíčovou roli v mnoha prostorových úlohách. Stále není jasné, zda je funkční hipokampus nutný pro rozeznávání pozice vzdálených objektů umístěných v nepřístupném prostoru. Abychom odpověděli na tuto otázku, vyvinuli jsme nový operantní test, ve kterém potkani rozeznávají pozici objektu umístěného v nepřístupném prostoru. Roli dorzálního hipokampu v této úloze jsme studovali pomocí zablokování jeho aktivity muscimolem. Naše výsledky ukázaly, že intaktní potkani používají dorzální hipokampus pro rozeznávání pozice vzdálených objektů umístěných v nepřístupných částech prostředí. Navíc jsme prokázali, že kognitivní výkonnost v této úloze není ovlivněná změnou motorické aktivity způsobenou aplikací prazosinu. Klíčová slova: prostorová kognice, operantní podmiňování, hipokampus, muscimol, prazosin
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Spatial behavior is widely studied to understand cognition and its neurophysiological substrate. Hippocampus plays a crucial role in many spatial tasks. It is unclear whether hippocampus is necessary for recognizing position of distant objects located in inaccessible space. To address this question we developed a novel operant-conditioning task in which rats recognize position of an object located in an inaccessible space. We assessed the role of the dorsal hippocampus in the task by blocking its activity with muscimol. Our results showed that intact rats use the dorsal hippocampus for recognizing position of the distant object located in the inaccessible part of the environment. In addition, we showed that the cognitive performance in the task is not affected by the changes in motor activity induced by prazosin. Key words: spatial cognition, operant conditioning, hippocampus, muscimol, prazosin
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Levčík, Ph.D. 2.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Levčík, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Levčík, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 151 kB