velikost textu

Vliv reklamy na obezitu dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv reklamy na obezitu dětí
Název v angličtině:
The infuence of commercial ads on childhood obesity
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adriána Ondová
Vedoucí:
Mgr. Jana Divoká
Oponent:
Jitka Kytnarová
Id práce:
204485
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Nutriční specialista (NNSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dětská obezita, televizní reklama, animované postavičky, červená a žlutá barva, fast food
Klíčová slova v angličtině:
childhood obesity, TV ads, animated characters, red and yellow color, fast food
Abstrakt:
Abstrakt Dětská obezita je jednou z nejzávažnějších výzev v oblasti veřejného zdraví 21. století. Tento problém je celosvětový a neustále ovlivňuje mnoho zemí s nízkými a středními příjmy. Prevalence se zvyšuje alarmující rychlostí. V roce 2016 se odhadlo, že více než 41 milionů dětí do pěti let trpí nadváhou. Teoretická část se v první kapitole zabývala vývojem stravování a kognitivním a emočním vývojem. V druhé kapitole jsme se věnovali principu fungování reklamy, podprahové manipulaci, typům reklam, etice a zákonům omezujícím reklamu zvláště u dětí. Poslední kapitola hovoří o etiopatogenezi dětské obezity, rizikách dětské obezity a věnovala se také léčbě a prevenci obezity. Praktická část probíhala ve formě standardizovaného strukturovaného rozhovoru. Soubor respondentů ve věku 8-12 let pocházel z Prahy a okolí, převážně ze základní školy na Chodovci a někteří byli osloveni přes sociální síť ve formě inzerátu. Děti od svých sedmi let dokáží kriticky posuzovat reklamu, a proto nás zajímaly jejich reakce a odpovědi ve výzkumu. Respondenti byli rozděleni na dvě výzkumné skupiny, na neobézní a obézní. Výzkum ukázal, že přítomnost animovaných/kreslených postaviček v televizní reklamě a na obale produktu má u obézních dětí značný vliv na výběr potravin. Co se týče barev, všechny děti jsou po zhlédnutí reklam více vnímavé vůči červené a žluté barvě. Tyto barvy jsou nejčastěji využité v logách fastfoodových korporací. Zajímavé je, že obézní děti by v reklamě upoutala spíše pomalá hudba než rychlá. Během porovnávání obou skupin byla zjištěna další zajímavá skutečnost, a sice že po zhlédnutí reklam si nezdravé potraviny více vybíraly obézní děti.
Abstract v angličtině:
Abstract Childhood obesity is one of the most serious public health challenges of the 21st century. It is a global problem is increasing at an alarming rate and is still affecting many low and middle- income countries. In 2016, over 41 million under the age of five were overweight. The theoretical part in the first chapter deals with the development of eating, and also cognitive and emotional development. The thesis deals with the principle of advertising, subliminal manipulation, types of advertising, ethics and laws restricting advertising especially for children – in the second chapter. The last chapter observes the etiopathogenesis of childhood obesity, the risks of childhood obesity as well as its treatment and prevention. The form of the practical part is a standardized structured interview. The sample of respondents are children from Prague and its surroundings at the age of 8-12 years. This sample was gathered mostly from primary school in Chodovec but also via social network in the form of an advertisement. As children from the age of seven are able to critically assess advertising, it was interesting to see their reactions and responses in this research. The respondents were divided into two research groups, non-obese and obese. Research has shown that the presence of animated/cartoon characters in TV advertising and on product packaging significantly influence the food choices obese children encounter. As for the color involvement, children are most fascinated and therefore affected by red and yellow color in advertisements. These colors are most often used in logos of fast food corporations. The research also found out that obese children are attracted by slow music rather than a faster one. When comparing the 2 groups of respondents, the interesting finding is that the group with obese chose the unhealthy food rather than a healthy choice right after seeing the advertisement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adriána Ondová 2.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adriána Ondová 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adriána Ondová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Divoká 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jitka Kytnarová 245 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. 749 kB