velikost textu

Infinitival complements of the verb help in present-day spoken British English

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Infinitival complements of the verb help in present-day spoken British English
Název v češtině:
Infinitivní komplementace slovesa help v současné mluvené britské angličtině
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Průšová
Vedoucí:
PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Id práce:
204476
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
komplementace slovesa help|holý infinitiv|infinitiv s částicí to|faktory ovlivňující volbu formy infinitivu|současná britská mluvená angličtina
Klíčová slova v angličtině:
complementation of the verb help|bare infinitive|to-infinitive|factors influencing the choice of infinitive form|present-day spoken British English
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce zkoumá užívání holého infinitivu a infinitivu s částicí to jakožto komplementu slovesa help v současné mluvené britské angličtině. Soustředí se na četnost užívání každé z těchto forem infinitivu a na faktory ovlivňujících výběr jedné z nich. Materiál pro analýzu je čerpán z korpusu mluvené britské angličtiny Spoken BNC2014. Teoretická část práce vymezuje pojem infinitiv, popisuje jeho formy a funkce, a představuje různé přístupy k infinitivní komplementaci slovesa help, společně s jednotlivými studiemi, které se jí zabývají. Analýza se skládá ze dvou částí. V kvantitativní části je určena frekvence konstrukce ‚help + (NP) + holý infinitiv‘ a ‚help + (NP) + to-infinitiv‘. Kvalitativní část analýzy zkoumá tato spojení z hlediska faktorů ovlivňujících volbu formy infinitivu po help, podle toho, jak byly popsány v sekundární literatuře. Kromě analýzy faktorů přejatých ze sekundární literatury si práce všímá dalších rysů spojených s jednotlivými konstrukcemi. klíčová slova: komplementace slovesa help, holý infinitiv, infinitiv s částicí to, faktory ovlivňující volbu formy infinitivu, současná britská mluvená angličtina
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis investigates the use of the bare infinitive and to-infinitive as a complement of the verb help in present-day spoken British English. It focuses on the frequency of each form of the infinitive and on factors influencing the choice between them. Material for the analysis is extracted from the corpus Spoken BNC2014. The theoretical part defines the infinitive, describes its forms and functions, and introduces different approaches to infinitival complements of help together with the studies concerned with them. The analysis consists of two parts. In the quantitative part the frequency of the construction ‚help + (NP) + bare infinitive‘ and ‚help + (NP) + to-infinitive‘ is determined. The qualitative part analyses these constructions in terms of factors influencing the choice of the infinitive form after help, as they were described in secondary literature. Except for the factors adopted from secondary literature, attention is paid to other features connected to the individual constructions. key words: complementation of the verb help, bare infinitive, to-infinitive, factors influencing the choice of the infinitive form, present-day spoken British English
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Průšová 1021 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolína Průšová 661 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Průšová 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Průšová 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Markéta Malá, Ph.D. 622 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 293 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB