velikost textu

Role muže v domácnosti z pohledu reklamy a jejich výskyt v současných českých televizních reklamách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role muže v domácnosti z pohledu reklamy a jejich výskyt v současných českých televizních reklamách
Název v angličtině:
Man´s family roles in commercials and their presence in contemporary Czech TV advertising
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbara Švigová
Vedoucí:
Mgr. Tereza Krobová
Oponent:
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Id práce:
204461
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
maskulinita, muž, domácnost, gender, stereotypy, otec, domácí práce, marketingová komunikace, obsahová analýza, televizní reklamy
Klíčová slova v angličtině:
masculinity, man, domestic sphere, gender, stereotypes, father, housework, marketing communication, content analysis, television advertising
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje reprezentaci mužské role v domácnosti v marketingové komunikaci. Jejím cílem je popsat měnící se roli muže v domácí sféře a zjistit, nakolik tuto proměnu reflektuje současná česká televizní reklama. V teoretické části se práce stručně zabývá konceptem maskulinity, genderovými stereotypy v médiích a jejich vlivem na společnost. Dále shrnuje proměnu role muže v domácnosti s příchodem industrializace a později ženské emancipace. Poté následuje stěžejní část práce, která se zaměřuje na zobrazování role muže v domácnosti v reklamě. Nejprve se soustředí na popis tradičního stereotypního zobrazování maskulinity a především nelichotivé prezentace mužů v domácnosti. Následně se věnuje novému trendu pozitivního vykreslování mužské, zejména potom otcovské role v domácí sféře v reklamě. Praktická část prezentuje vlastní výzkum, který se snaží zjistit, zda v současné české televizní reklamě převládají stereotypní, nebo nové a pozitivní obrazy mužů v domácnosti. K tomu byla použita kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza reklam vysílaných na televizních stanicích Nova a Prima. Výsledky výzkumu naznačují upouštění od tradičních stereotypů a ukazují výraznou převahu pozitivního přístupu k zobrazování mužů v domácnosti v marketingové komunikaci.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis focuses on the representation of man’s family roles and male domesticity in marketing communication. The main objective is to describe how the man’s role in the domestic sphere is portrayed in advertising and its changes through time and to find out to what extent those changes are reflected by Czech television advertising. In the theoretical part, the thesis briefly deals with the concept of masculinity, gender stereotypes in the media and their impact on the society. Then it summarizes the changes of the man’s family role due to industrialization and later the emancipation of women. The pivotal part of the thesis focuses on the representation of man’s family roles in advertising. Firstly, it describes traditional stereotypes connected with the representation of masculinity and the offensive portrayals of male domesticity. Furthermore, it focuses on the emerging trend of positive representation of the man’s family role and fathers in particular. The practical part of the thesis consists of research. The main research question was whether traditional stereotypical images or new positive images of male domesticity predominate in contemporary Czech television advertising. For this purpose, the research uses quantitative and qualitative content analyses of commercials broadcasted on television stations Nova and Prima. The results indicate a decrease in the use of stereotypes in advertising and show a significant predominance of the positive approach towards the portrayal of man’s family roles in marketing communication.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbara Švigová 11.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbara Švigová 138 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbara Švigová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbara Švigová 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Krobová 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB