velikost textu

Deti v reklame: Ako deti vnímajú detstvo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Deti v reklame: Ako deti vnímajú detstvo
Název v češtině:
Děti v reklamě: Jak děti vnímají dětství
Název v angličtině:
Children in advertising: Children´s perception of childhood
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Hegyiová
Vedoucí:
Mgr. Markéta Zezulková, PhD, MA, PGCE
Oponent:
David Klimeš
Id práce:
204451
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
deti, detstvo, mediálna reprezentácia, deti a reklama, reklama, vnímanie detstva
Klíčová slova v angličtině:
children, childhood, media representation, children and advertising, advertising, perception of childhood
Abstrakt:
Abstrakt Táto práca sa venovala postojom detí k reprezentáciám detstva v médiách. Detské obrazy sú častokrát využívané ako obsah k vyrozprávaniu príbehu audio-vizuálnej reklamy, či iných reklamných textov. Zámerom teoretickej časti tejto práce bolo preskúmať dominantné prístupy k detstvu v západnej spoločnosti, a spojiť ich s témou médií a reprezentácie detstva v reklame. Kvôli snahe o subjektívne názory a povahe tejto bakalárskej práce bol pre jej praktickú časť zvolený kvalitatívny výskum v podobe ohniskových skupín. Výskum pozostával z troch štyridsaťpäť minútových ohniskových skupín, uskutočnených v prostredí základnej školy, ktoré spolu autorke zabezpečili 18 detských participantov. Pomocou pripravenej štruktúry bol výskum rozdelený na tri tematické celky v snahe čo najpresnejšie zodpovedať na dve zvolené výskumné otázky: Ako deti vnímajú mediálnu reprezentáciu detstva v reklame? Ktoré z vybraných charakteristík sa im páči a prečo? Deťmi favorizované reklamy reprezentovali obraz nevinného detstva, a zároveň charakteristiky ako objavenie sa obľúbenej značky či humorný prvok boli pre nich kľúčové. Výskum teda ukázal že deti reagujú kladne na mediálnu reprezentáciu detstva, ktorá je totožná s ich vlastným prežitkom, v tomto prípade na nevinné detstvo.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis was focused on the attitudes of children to representations of childhood in the media. The images of children are often used as content of storytelling in advertising. The literature review aimed to analyse attitudes towards childhood across history in Western society, and like them with the representation of childhood in advertising. Qualitative research in the form of focus groups was chosen for its practical part. The research consisted of three forty-five minutes long focus groups, carried out in the primary school environment, which were attended by 18 child participants in total. Division of the research into three thematic units assisted to precisely answer two selected research questions: How do children perceive the media representation of childhood in advertising? Which of the selected characteristics do they prefer, and why? Research has shown, that children responded positively to a media representation of childhood that was identical to their own experience, in the case the innocent childhood.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Hegyiová 1.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Hegyiová 269 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Hegyiová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Hegyiová 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Markéta Zezulková, PhD, MA, PGCE 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta David Klimeš 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 152 kB