velikost textu

Zajišťovací příkazy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zajišťovací příkazy
Název v angličtině:
Hedge commands
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Šedová
Vedoucí:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
204449
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zajišťovací příkaz, správa daní, obrana v řízení o zajištění daně
Klíčová slova v angličtině:
hedge commands, tax administration, defense in tax security proceedings
Abstrakt:
Abstrakt Zajišťovací příkazy Diplomová práce se zabývá zajišťovacími příkazy s cílem zhodnotit, zda se jedná o nezbytný prostředek pro efektivní správu daní nebo o institut, který razantně a neúměrně zasahuje do ústavně chráněných základních práv daňových subjektů. Práce nejprve uvádí vybrané základní zásady správy daní, které mohou mít v řízení o zajištění daně své místo. Dále jsou shrnuta relevantní ustanovení daňového řádu s důrazem na daňové řízení a instituty placení daní, která jsou následována zákonnou úpravou zajišťovacího příkazu včetně procesních následků a možných legislativních změn. Stěžejním předmětem práce je rozbor vybraných výkladových problémů zajišťovacího příkazu z hlediska judikatury správních soudů a praxe finanční správy, a to především jeho právní povahy, nezbytných předpokladů pro jeho vydání, jeho likvidační povahou a procesními otázkami. Provedená analýza slouží jako podklad pro závěrečnou část zabývající se možnostmi obrany proti zajišťovacímu příkazu v řízení o zajištění daně, řízení soudním i exekučním, která je doplněna i šetřením veřejné ochránkyně práv. Zajišťovací příkaz dává správci daně pravomoc, jak zajistit daň v okamžiku, kdy ještě není splatná nebo stanovená a jsou zde přítomné obavy o její budoucí nedobytnost. Tento prostředek tak umožňuje zabezpečit úhradu daně, která by mohla prostřednictvím daňových úniků zůstat mimo veřejné rozpočty, což je nežádoucím jevem. Možnost jeho vydání je tak důvodná, nicméně v následném řízení o zajištění daně je nezbytné pamatovat na zásadu proporcionality a uplatňovat takové postupy, které úhradu daně umožní a zároveň co nejméně zatěžují chráněné zájmy daňových subjektů. Tedy je žádoucí upřednostnit jiné možné zajišťovací instituty před daňovou exekucí, jež může vést až k likvidaci ekonomické činnosti řádného daňového subjektu, což je z druhé strany jevem stejně tak nežádoucím. Klíčová slova: zajišťovací příkaz, správa daní, obrana v řízení o zajištění daně 1
Abstract v angličtině:
Abstract Hedge commands The diploma thesis focuses on the hedge commands with a purpose to evaluate whether this tool is necessary for efficient tax administration or it is an institute which excessively and disproportionately infringes fundamental rights of tax entities protected by the Constitution. The thesis introduces chosen fundamental principles of the tax administration which may be applied in the tax security proceedings. Next, some relevant regulations of the Tax Code are summarized with emphasis on tax proceedings and some institutes of the tax payment followed by the legislation of a hedge command including procedural impacts and possible legislative amendments. The principal subject matter of the thesis is a study of selected interpretative problems of hedge command with respect to the case law of administrative courts and to the practice of the tax administration. These problems are namely its legal nature, necessary preconditions to its issuance, its liquidation character and procedural matters. The analysis made serves as a basis for the final part which deals with possibilities of defense against a hedge command in tax security, judicial and execution procedure which is completed by the inquiries of the ombudsman. Hedge command gives the authority to a tax administrator to secure the tax in the moment when the tax is not due or set and there are reasoned concerns about its future uncollectability. This tool enables to secure the payment of the tax which could be a subject of tax frauds and could remain out of the public budget which is an adverse effect. The possibility to issue a hedge command is reasonable however it is necessary to respect the principle of the proportionality in the following proceedings and to apply only the procedures which enable the tax payment and simultaneously burden entitled interests of tax entities as little as possible. Therefore, it is desirable to prioritize other possible security institutes before the tax execution procedure which may result in a liquidation of the economic business of proper tax entities which is an adverse effect as well. Key words: hedge commands, tax administration, defense in tax security proceedings 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Šedová 844 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Šedová 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Šedová 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 576 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 399 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 153 kB