velikost textu

Modeling of anisotropic viscoelastic fluids

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modeling of anisotropic viscoelastic fluids
Název v češtině:
Modelování anizotropních viskoelastických tekutin
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Šípka
Vedoucí:
Mgr. Karel Tůma, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vít Průša, Ph.D.
Konzultant:
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
Id práce:
204444
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Matematický ústav UK (32-MUUK)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Matematické a počítačové modelování ve fyzice (FMPMF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Viskoelastické tekutiny, druhý zákon termodynamiky, rychlost produkce entropie, anizotropie, tekuté krystaly
Klíčová slova v angličtině:
Viscoelastic fluids, second law of thermodynamics, rate of entropy production, anisotropy, liquid crystals.
Abstrakt:
V této práci vytváříme základ pro odvozění termodynamicky konzistentních anizotropních modelů. Jako příklad uvádíme jednoduché modely rozšiřující izotropní modely typu Oldroyd-B a Giesekus za účelem ilustrace jejich chování a postupu odvození správných rovnic. Ukážeme, jaké chování v jednoduchém smykovém proudění můžeme očekávat, a dále pokračujeme 3D simulací inspirovanou experimentem provedeným se směsí tekutých krystalů. Nakonec porovnáme simulaci s experimentem a pokusíme sa najít podobnosti a případná další témata hodná zkoumání.
Abstract v angličtině:
In this thesis, we aim to create a framework for the derivation of thermodynamically consistent anisotropic viscoelastic models. As an example we propose simple models extending the isotropic Oldroyd-B and Giesekus models to illustrate the models' behavior and the process of finding the correct equations. We show what behavior in sheer we can expect and continue with a 3D simulation inspired by the experiment on a real liquid crystal mixture. Finally, we compare the simulation and the experiment to find similarities and possible further research topics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Šípka 2.72 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martin Šípka 13.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Šípka 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Šípka 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Tůma, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vít Průša, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. 154 kB