velikost textu

Komparativní studie marketingové komunikace Městského divadla Zlín a Slováckého divadla v letech 2016 - 2017

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparativní studie marketingové komunikace Městského divadla Zlín a Slováckého divadla v letech 2016 - 2017
Název v angličtině:
Comparative study of marketing communication Městské divadlo Zlín and Slovácké divadlo in 2016 - 2017
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Šimčáková
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Oponent:
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Id práce:
204436
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komparativní studie, marketing, marketing kultury, marketingový mix, divadlo, Městské divadlo Zlín, Slovácké divadlo
Klíčová slova v angličtině:
comparative study, marketing, marketing of culture, marketing mix, theatre, Městské divadlo Zlín, Slovácké divadlo
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá srovnáním marketingové komunikace Městského divadla Zlín a Slováckého divadla. Teoretická část vymezuje pojmy z oblasti marketingu, marketingu kultury a divadla. Následně je využit marketingový mix a všechny jeho nástroje k přiblížení problematiky marketingu divadla. Praktická část obsahuje historii divadel a dále jsou přiblíženy komunikační aktivity jednotlivých divadel. Jedná se o podrobný popis marketingových nástrojů jako je produkt, cena, distribuce a propagace. Propagace je dále rozšířena o kapitoly věnující se reklamě, osobnímu prodeji, podpoře prodeje, public relations a přímému prodeji. Na základě získaných dat je provedena komparace obou kulturních institucí. Práce je doplněna o rozhovory s kompetentními osobami, jež mají komunikaci v divadlech na starost. Dále také o dotazníkové šetření zabývající se povědomím o marketingových aktivitách institucí diváky. Výsledky výzkumu jsou použity ke konkrétním návrhům řešení pro Městské divadlo Zlín i Slovácké divadlo. Tyto návrhy by měly vést ke zefektivnění marketingové komunikace obou těchto subjektů. Bakalářská práce slouží jako podklad pro Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo, která chtějí zaujmout a přilákat stávající, ale i potencionální diváky.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis deals with comparison of marketing communication of the Městské divadlo Zlín and Slovácké divadlo. The theoretical part defines the concepts of marketing, culture and theatre marketing. The marketing mix is then used and all its tools to approach the marketing of the theatre. The practical part contains the history of theaters and the communication activities of individual theatres are further approached. This is a detailed description of marketing tools such as product, price, distribution and promotion. The promotion is further extended to include chapters on advertising, personal selling, sales promotion, public relations and direct marketing. Based on the obtained data, the comparison of both cultural institutions is performed. The work is complemented by interviews with competent persons who are in charge of communicating in theaters. In addition, a questionnaire inquiry on the marketing activities of the institutions of the viewers. The results of the research are used for specific designs of solutions for Městské divadlo Zlín and Slovácké divadlo. The Bachelor thesis serves as a basis for both theatres, which want to attract the existing but also potential viewers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Šimčáková 2.65 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Šimčáková 474 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Šimčáková 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Šimčáková 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. 306 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB