velikost textu

Aktuální trendy v marketingové komunikaci hudebníků na českém rapovém trhu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální trendy v marketingové komunikaci hudebníků na českém rapovém trhu
Název v angličtině:
Current Trends in Marketing Communication of Musicians on the Czech rap Market
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Slovák
Vedoucí:
PhDr. Tereza Klabíková Rábová
Oponent:
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Id práce:
204432
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hip-hopová subkultura, rapová hudba, sociální sítě, jazyková analýza, značka, hudební marketing, česká rapová scéna
Klíčová slova v angličtině:
hip-hop subculture, rap music, social networks, language analysis, brand, music marketing, Czech rap scene
Abstrakt:
Abstrakt Propojení hudebního světa a světa businessu je aktuální téma současné doby. Hudební průmysl se netýká pouze mainstreamových interpretů a kapel, ale také alternativních scén. Marketing v tomto prostředí hraje velkou roli. Jednak v souvislosti se značkami a sociálními sítěmi, a potom také v samotné propagaci hudby. Hip-hopová kultura ovlivňuje životy mladých lidí po celém světě. Nejedná se pouze o témata spojená s násilím a drogami, tak jak byla tato kultura původně reprezentovaná v USA, ale také může být spojena s běžným každodenním životem i na vesnici, tak jako v případě tvorby Opak Dissu Label. Práce je zpracována z pozice studenta marketingu a producenta hudby. Dívá se na aplikaci těchto mechanismů na současné české rapové scéně. Uvádí několik výrazných příkladů komunikace českých a slovenských rapových interpretů, které marketingově ovlivňují jejich popularitu. Práci dále analyzuje způsob jazykové a vizuální komunikace netradičního rapového uskupení Opak Dissu Label na sociálních sítích. Analýza byla možná i díky rozhovoru se členy tohoto uskupení. Práci doplňuje podrobný seznam literatury zabývající se hip-hopovou subkulturou a také seznam zdrojů odkazujících na českou rapovou scénu.
Abstract v angličtině:
Abstract The connection between the world of music and the world of business is nowadays a current theme. The music industry is not only about mainstream performers and bands, but also about alternative scenes. Marketing plays a major role in this environment, in relationship to brands and social networks and in the individual promotion of music. Hip-hop culture affects the lives of young people around the world. It is not just about topics related to violence and drugs, as this culture was originally represented in the US, but it can also be associated with everyday life in the village, as represented by Opak Dissu Label. The thesis was written from the position of a marketing student and a music producer. The thesis applies these mechanisms on the contemporary Czech rap scene. It presents some notable examples of Czech and Slovak rap artists’ marketing communication, which had an effect on their popularity. Furthermore, the thesis analyses linguistic and visual communication of non-traditional rap group Opak Dissu Label on social networks. The analysis was also possible thanks to an interview with members of this group. The thesis is complemented by a detailed list of literature dealing with hip-hop subculture and a list of sources referring to the Czech rap scene.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Slovák 3.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Slovák 165 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Slovák 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Slovák 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Klabíková Rábová 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 152 kB