velikost textu

Decoy effect a jeho využití v marketingu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Decoy effect a jeho využití v marketingu
Název v angličtině:
Decoy effect and its use in marketing
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Regnerová
Vedoucí:
Mgr. Marek Vranka
Oponent:
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Id práce:
204425
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Decoy efekt, efekt asymetrické dominance, behaviorální ekonomie, efekt návnady v marketingu, experiment, replikace
Klíčová slova v angličtině:
Decoy effect, asymmetrically dominated effect, behavioral economics, decoy effect in marketing, experiment, replication
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá decoy efektem (česky efektem návnady), fenoménem behaviorální ekonomie. Především se soustředí na efekt asymetrické dominance. Hlavním cílem práce je zmapovat současný výzkum v oblasti decoy efektu a možnosti jeho využití v marketingové praxi. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V první kapitole teoretické části práce je obecně vysvětlen princip fungování decoy efektu a popsány jeho možné modifikace. Další kapitola je věnována charakteristice efektu asymetrické dominance, základnímu typu efektu návnady. Jsou popsány jeho možná vysvětlení a limity. Práce také pojednává o oblastech testování efektu. Zvláštní pozornost je věnována využití efektu asymetrické dominance v marketingové komunikaci. Empirická část je pak tvořena replikací experimentu zabývajícího se obecnou platností efektu asymetrické dominance. V této části je krátce pojednáno o významu replikací. Závěry původního experimentu se replikovat nepodařilo, výsledky experimentu ovšem ukázaly efekt asymetrické dominance v některých výzkumných skupinách jako signifikantní.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis examines decoy effect, a phenomenon of behavioral economics. Above all, it focuses on the asymmetrically dominated effect. The main objective of the thesis is to review recent research dealing with the decoy effect and analyze the possibilities of its use in marketing practise. The thesis consists of theoretical and empirical part. In the first chapter of the theoretical part the principle of the decoy effect is generally explained and its possible modifications are described. The second chapter characterizes the asymmetrically dominated effect, the primary type of the decoy effect. There are discussed possible explanations and limits of the effect. In the chapter there is also described wide scope of experiments testing the effect. Special attention is drawn to the use of the asymmetrically dominated effect in marketing communication. The empirical part is then formed by replication of an experiment focused on the general validity of the asymmetrically dominated effect. In this section the importance of replication of experiments is briefly explained. The results of the original experiment were not replicated. But the results of the experiment showed the asymmetrically dominated effect significant in some research groups.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Regnerová 2.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eva Regnerová 744 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Regnerová 169 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Regnerová 166 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marek Vranka 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB