velikost textu

Vliv barev na očekávanou cenu zboží

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv barev na očekávanou cenu zboží
Název v angličtině:
Influence of colours on price expectation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Novotný
Vedoucí:
Mgr. Marek Vranka
Oponent:
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Id práce:
204419
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání vlivu barevnosti obalů zboží denní spotřeby na jejich předpokládanou cenu. V práci je stručně představena historie a dosavadní výsledky výzkumů týkajících se obecného vlivu barev na lidské chování. Stejně tak jsou uvedeny studie, které se zabývají přímo obaly zboží a jejich schopností komunikovat skrze své vizuální provedení. Práce také uvádí některé z metodologických nedostatků dosavadních výzkumů. Na omezený počet předchozích studií, které se snaží popisovat vliv barev obalů na nákupní chování spotřebitele, navazuje vlastní experimentální výzkum. Jeho cílem je zkombinovat dílčí výsledky předchozích studií a přispět tak k porozumění toho, jakým způsobem v současné době barevnost obalů ovlivňuje zákazníkovu představu o produktu. Výsledky tohoto výzkumu ukazují znatelný vliv především při alternaci odstínu barvy. Použití oranžového odstínu na obalech produktů se v některých případech odrazilo na nižší očekávané ceně, zatímco použití černé barvy mělo opačný efekt. Výsledky nabízí poměrně jasné možnosti praktické implikace, především po dalším zkoumání této problematiky.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor thesis is focusing on investigating the influence of packaging's colours on the expected price of consumable goods. The paper briefly presents the history and results of research on the overall impact of the colours on human behavior. Similarly, studies examining the packaging and its ability to communicate through visual design are also introduced. The thesis also mentions some of the methodological shortcomings of existing research. The limited amount of existing research, which tries to describe the influence of packaging appearance on consumer behavior, is followed by a new experimental study. Its aim is to combine the partial results of previous studies to help understand how colours currently affect the customer's image of the product. The results of this research show a noticeable effect mainly in the hue alternation. In some cases, the use of an orange hue on the product packaging has been reflected in a lower expected price, while the use of black had the opposite effect. The results offer relatively apparent possibilities for practical implications, especially after further examination of the issue.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Novotný 22.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Novotný 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Novotný 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marek Vranka 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. 312 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB