velikost textu

Vliv strachu v marketingové komunikaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv strachu v marketingové komunikaci
Název v angličtině:
The effect of fear in marketing communication
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Neumannová
Vedoucí:
Mgr. Marek Vranka
Oponent:
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Id práce:
204416
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Emoce v reklamě, emoce strachu, strach v reklamě, přesvědčování, přesvědčování pomocí emocí, regulační zaměření.
Klíčová slova v angličtině:
Emotions in advertising, emotion of fear, fear in advertising, persuasion, persuding with emotions, regulatory focus.
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce s názvem Vliv strachu v marketingové komunikaci se zabývá rolí emocí v reklamě. Konkrétně se zaměřuje na emoci strachu a její vliv na přesvědčování v případě, že je obsažena v reklamním sdělení. Práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje roli emocí v reklamě a s tím spojeným výhodám a nevýhodám. Dále se soustředí na strach a jeho využití v marketingu. V neposlední řadě je v teoretické části popsána teorie regulačního zaměření a pojem regulační fit, které jsou přiblíženy odbornými studiemi. Praktická část se skládá z experimentu, který primárně zkoumá vliv emoce strachu obsažené v marketingových textech na přesvědčivost textů. Výzkum také zjišťuje regulační zaměření respondentů a jeho spojitost s hodnocením přesvědčivosti marketingových sdělení ve stejném zaměření. V případě tohoto experimentu, výsledky nepotvrzují vyšší přesvědčivost marketingových sdělení obsahujících strach a nebyly zaznamenány signifikantní statistické vztahy mezi regulačním zaměřením respondentů a hodnocením přesvědčivosti stejně zaměřených sdělení.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor thesis called „The effect of fear in marketing communication“ deals with the role of emotion in advertising, particularly with the emotion of fear and its effect of persuasion when it's used in marketing communication. The thesis consists of two parts – theoretical and practical. theoretical part includes the theory of the role of emotions in advertising and the advantages and disadvantages that go with that. It also describes the fear and how it can be used in marketing communication. The theoretical part is also focused on the Regulatory focus theory and the term Regulatory fit. The practical part involves the experiment which examines the effect of fear emotion in marketing communication and the persuasion of messages. One part of the experiment is measuring the regulatory focus of the participants and the links between their focus and framed messages. In this experiment the results do not confirm higher persuasion of marketing communication containing emotion of fear and there were no significant statistical relationships between regulatory focus of participants and the evaluation of persuasion of marketing messages in the same frame.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Neumannová 2.3 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Neumannová 811 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Neumannová 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Neumannová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marek Vranka 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB