velikost textu

Marketingová komunikace České zbrojovky Uherský Brod po roce 1992

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketingová komunikace České zbrojovky Uherský Brod po roce 1992
Název v angličtině:
Marketing communication of Česká zbrojovka Uherský Brod after 1992
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Mach
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Oponent:
PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
Id práce:
204413
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Marketingová komunikace, Česká zbrojovka, IWA, IPSC, PR, právní regulace reklamy, propagace střelných zbraní
Klíčová slova v angličtině:
Marketing communication, Česká zbrojovka, IWA, IPSC, PR, legal regulation of advertising, promotion of firearms
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se ve své první části zabývá historií tradičního a zbrojního marketingu, definováním klíčových marketingových pojmů tohoto odvětví a především vlivem právní úpravy na jednotlivé prvky marketingového mixu v prostředí České republiky od roku 1992 do chystané novelizace zákona o zbraních v průběhu roku 2019. Také jsou zde mapovány smluvní podmínky sociálních médií a internetových prohlížečů upravující obsah zahrnující zbraně a jejich příslušenství. Ve své druhé, praktické části, se práce zabývá tradičním českým výrobcem zbraní, společností Česká zbrojovka, a představuje její dlouholetou historii a vývoj jí vyráběného sortimentu až do současnosti. Dále zde dochází k rozboru jednotlivých marketingových aktivit a jejich vývoj od roku 1992. Konkrétně mapuje vývoj inzerce ve vybraných odborných médiích, PR aktivity směřující vůči široké veřejnosti, státnímu aparátu i zaměstnancům, rozebírá historii a úspěchy střeleckého týmu České zbrojovky, event marketing, komunikaci v místě prodeje včetně rozboru produktových katalogů. Také se zabývá komunikací České zbrojovky na veletrzích a výstavách, jmenovitě na veletrhu IWA, IDET a Natura Viva. Věnuje se také online komunikaci České zbrojovky, historii a současné podobě internetových stránek společnosti, stejně jako stránkám na sociálních médiích, jmenovitě na Facebooku, Instagramu, Twitteru a YouTube.
Abstract v angličtině:
Abstract The first part of this thesis is focused on the history of traditional marketing and arms marketing, defining the key marketing concepts of this sector and most importantly it deals with the influence of legislation on individual elements of the marketing mix in the Czech Republic since 1992 until the forthcoming amendment to the Weapons Act during 2019. Furthermore, this part covers the terms and conditions of social media and web browsers that regulate content involving weapons and their accessories. In its second, practical part, this thesis deals with the traditional Czech manufacturer of weapons, a company named Česká zbrojovka. It presents its rich history and development of its manufactured assortment up to the present. In addition, this part contains an analysis of individual marketing activities and their development since 1992. In particular, it characterizes the development of advertising in selected professional media, PR activities directed towards the general public, state apparatus and employees, discusses the history and achievements of the shooting team of Česká zbrojovka, event marketing, communication in point of sale including analysis of product catalogs. Furthermore, it deals with the communication of Česká zbrojovka at trade fairs and exhibitions, namely at the IWA, IDET and Natura Viva trade fairs. This part also involves the online communication of Česká zbrojovka, the history and current form of the company's website, as well as social media sites, in particular Facebook, Instagram, Twitter and YouTube.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Mach 3.99 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Mach 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Mach 388 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Mach 386 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kamil Švec, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB