velikost textu

Marketing političek: Ženy v kampaních do PSP 2017

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketing političek: Ženy v kampaních do PSP 2017
Název v angličtině:
Female political candidate marfketing. Women in general election´s campaigns 2017
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Taťána Lysková
Vedoucí:
Mgr. Anna Matušková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
Id práce:
204411
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ženy v politice, politický marketing, gender, genderové stereotypy, volby do Poslanecké sněmovny, vyrovnané zastoupení
Klíčová slova v angličtině:
Women in politics, political marketing, gender, gender stereotypes, House of Commons election, gender-balanced participation
Abstrakt:
Bakalářská práce „Marketing političek: ženy v kampaních do PSP 2017“ se věnuje vystupování ženských kandidátek v předvolebních kampaních, a to na příkladu kampaní stran před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017. V teoretické části tato práce nastiňuje hlavní bariéry vyrovnaného zastoupení mužů a žen na volených politických postech. Seznamuje se stavem zastoupení žen v české porevoluční vysoké politice obecně, následně pak popisuje vývoj zastoupení žen přímo v dolní komoře Parlamentu od roku 1996 až do současnosti. Dále práce popisuje genderové stereotypy, kterým političky čelí nejčastěji, jako je přisuzování zvláštních kompetencí či nekompetencí na základě jejich pohlaví, zdůrazňování jejich rodinné a mateřské role na úkor jejich profesních schopností či kladení důrazu na vzhled a oblečení kandidátek. Část práce mající praktický charakter analyzuje předvolební kampaně nejsilnějších stran při volbách do Poslanecké sněmovny Paramentu v roce 2017, a to z hlediska přítomnosti, tedy četnosti, a způsobu zobrazování jejich ženských kandidátek v nich. Analýza se týká vybraných prostředků kampaně, kterých využívaly všechny zmiňované strany, tedy volebních materiálů, volebních spotů a televizních debat kandidátů. Úkolem práce je odpovědět na otázku, zda jsou ženské kandidátky stále i v českých volbách z důvodu genderových stereotypů zobrazovány v kampaních méně anebo jiným způsobem než mužští politici.
Abstract v angličtině:
The Bachelor thesis „Female political candidates marketing: Women in general election's campaigns 2017“ deals with the appearance of female candidates in the election campaigns on the example of the campaigns of the parties before the elections to the Chamber of Deputies of the Czech Parliament in the year of 2017. In the theoretical part, this thesis outlines the main barriers to a balanced representation of men and women in the politics. It introduces the state of representation of women in the Czech post-revolutionary politics in general, then describes the development of women's representation in the lower chamber of parliament from 1996 to the present. Furthermore, the thesis describes the gender stereotypes that politicians face the most often, such as attributing special competences or incompetences on the basis of their gender, highlighting their family or maternal roles at the expense of their professional abilities or imposing emphasis on the appearance and clothing of the candidates. Part of the work that has a practical character analyses the election campaigns of the strongest parties in the elections to the Chamber of Deputies in 2017, in terms of presence, meaning the frequency, and the method of displaying their female candidates in them. The analysis relates to selected campaign mediums, which were used by all the aforementioned parties, i.e. electoral materials, election spots and television debates of candidates. The task of the thesis is to answer the question whether female candidates in the Czech election campaigns are, because of the gender stereotypes, displayed less or differently than male politicians.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Taťána Lysková 3.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Taťána Lysková 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Taťána Lysková 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Anna Matušková, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kamil Švec, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB