velikost textu

Presvedčenia o biopotravinách a ich spotreba v rôznych príjmových skupinách spotrebiteľov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Presvedčenia o biopotravinách a ich spotreba v rôznych príjmových skupinách spotrebiteľov
Název v češtině:
Přesvědčení o biopotravinách a jejich spotřeba v různých příjmových skupinách spotřebitelů
Název v angličtině:
Beliefs and Consumption of Organic Food in Different Income Groups of Consumers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Kozánková
Vedoucí:
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Oponent:
PhDr. Tereza Klabíková Rábová
Id práce:
204406
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
presvedčenia spotrebiteľov, príjmové skupiny, spotreba biopotravín, informačné bázy, determinanty spotreby, teória plánovaného chovania, biopotraviny
Klíčová slova v angličtině:
consumer beliefs, income groups, organic food consumption, informational foundations, determinants of consumption, theory of planned behaviour, organic food
Abstrakt:
Abstrakt Táto bakalárska práca je venovaná výskumu presvedčení o biopotravinách v piatich príjmových skupinách spotrebiteľov. Jej cieľom je odhalenie motivácií a bariér k nákupu biopotravín vyskytujúcich sa v jednotlivých príjmových skupinách, zistenie frekvencie ich nákupu a hľadanie možných súvislostí medzi týmito dvoma skúmanými javmi. Teoretická časť práce sa venuje spotrebným trendom na trhu biopotravín v Českej republike, ako aj najvýznamnejším identifikovaným demografickým a psychologickým determinantom spotreby biopotravín. Teoretickým východiskom práce je teória plánovaného chovania, ktorá kategorizuje determinanty chovania a vytyčuje pojem „informačné bázy,“ ktoré sú zároveň predmetom skúmania tejto práce. Empirická časť práce využíva kvantitatívnu výskumnú metódu a pracuje s dvoma hypotézami. Práca obsahuje aj exploračné prvky, ktorými odpovedá na výskumnú otázku aj mimo stanovených hypotéz. Výskum usiluje o vysvetlenie spotrebných trendov hľadaním súvislostí medzi výškou príjmu, frekvenciou nákupu biopotravín a intenzitou presvedčení o biopotravinách. Zistenia získané v empirickej časti sú aplikovateľné v praxi pri tvorbe marketingových a komunikačných stratégií. Poskytujú pohľad na individuálne požiadavky a potreby spotrebiteľov v rámci príjmových skupín, na ktoré je potrebné odpovedať v snahe podporiť spotrebu biopotravín.
Abstract v angličtině:
Abstract The present bachelor's thesis is concerned with a research on beliefs about organic food of five income groups of consumers. It aims to discover the motivational factors and barriers to organic food purchase in the individual income groups, to measure the average frequency of organic food purchase in the groups and to identify potential links between the researched phenomena. The literature review presented in the first part of the thesis provides the theoretical background, discussing organic food consumption trends in the Czech republic and the current research on demographic and psycholgical determinants of organic food consumption. The research is based on the theory of planned behaviour, which categorizes the determinants of behaviour and introduces the term „informational foundations,“ which are the main object of this study. The research employs quantitative method and works with two hypotheses, while trying to answer the researched problem by including exloratory elements as well. The study seeks to explain the current trends in organic food consumption by searching for links between personal income, the frequency of orgnic food purchase and the intenzity of beliefs about organic food. The findings of the present research can be employed in marketing and communiaction strategies. They provide insight on demands and needs of consumers in particular income groups, which are needed to be adressed in order to promote organic food consumption.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Kozánková 4.7 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Kozánková 3.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Kozánková 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Kozánková 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Klabíková Rábová 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB