velikost textu

Proměny v subkulturách pod vlivem marketingové komunikace na příkladu hip hopové subkultury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny v subkulturách pod vlivem marketingové komunikace na příkladu hip hopové subkultury
Název v angličtině:
Changes on subcultures under the influence of a marketing communication shown on the example of a hip hop subculture
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Kolská
Vedoucí:
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Oponent:
Mgr. Marek Vranka
Id práce:
204404
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Subkultura, komercionalizace, masová kultura, životní styl, coolhunting, trendsetterství, módní trend, hip hop, marketingová komunikace, mediální komunikace.
Klíčová slova v angličtině:
Subculture, commercialization, pop culture, lifestyle, coolhunting, trendsetting, fashion trend, hip hop, marketing communication, media communication
Abstrakt:
Práce se věnuje popisu jevu, při kterém se z alternativních subkultur stávají zdroje inspirace pro vytváření nových trendů a způsobů prodeje. Tento jev přispívá k procesu splynutí subkultur s dominantní kulturu. Jedná se o opakující se jev, jímž prošly všechny významné subkultury historie, některé i opakovaně. Trh neustále hledá nové trendy, nebo se snaží recyklovat ty staré. Nejčastějším zdrojem se stávají právě subkultury, které jsou nositeli nového stylu života a často šokujících nebo alespoň odlišných módních trendů. Marketingová komunikace je závislá na těchto nových vlivech, které jsou hnací silou konzumu. Pomáhají totiž vytvářet nové produkty a dávají těm starý nový život Tímto způsobem zvyšují jejich přitažlivost. Stejně to platí i u značek. Subkultury tímto působením postupem času splynou s masovou kulturou. Ačkoliv ji ovlivňují, nikdy nebudou schopny narušit její struktury a převzít její místo. Jakmile jsou subkultury využity tímto způsobem, přicházejí o své charakteristické rysy, odlišnosti a autenticitu. Stávají se z nich komodity, které se nachází na trhu bez dalších souvislostí, které jsou jim poskytovány jen v rámci subkultury. Hip hopová subkultura je v současné době velmi populární. Již několik desítek let přináší nové komunikační prostředky, styly a trendy. Za dobu své existence se hip hop vyvinul z undergroundové subkultury menšiny v jednu z nejvíce mainstreamově využívaných subkultur. Hip hopové umělecké vyjádření bylo historicky spojeno s ostrými protispolečenskými názory a boji za práva amerických menšin. V posledních letech ovšem podle některých kritiků trpí subkultura vyprázdněním a neřízenou komercializací. Politické ideály se totiž vystřídaly s oslavou vlastního úspěchu a uznáváním majetku. Ačkoliv jsou konzum a materialismus také podstaty subkultury, prochází hip hop změnami, které ho značně vzdalují od jeho původní podoby. V rámci této práce jsou změny poukázány skrze historický vývoj subkultury ve světovém kontextu a dále prostřednictví rozhovorů jsou vysvětleny změny tak, jak je vnímá sama česká hip hopová subkultura.
Abstract v angličtině:
The thesis is covering the description of a phenomenon, during which are alternative subcultures becoming sources of inspiration for creating new trends and ways of selling. The phenomenon contributes to the process of a transition of subcultures to dominant culture. This is a repetitive phenomenon, which underwent every significant subculture in history, some of them even repeatedly. The market undergoes constant search for new trends or ways to recycle old ones. The most common market sources are subcultures, which include in themselves the trend of brand new lifestyle and also frequently shocking or at least diverse fashion trends. Subcultures, which, as time goes by, fuse with the mass culture, are losing their characteristics, differences and the authenticity. They are becoming commodities, which are in the market with no other contexts, which are provided to them only within the subculture. Hip hop subculture is in currently very popular. It is bringing new communication means, styles and trends for decades. Since the hip hop subculture was born, it developed itself from the underground to the mainstream. Hip hop art and ideology was based on opposing the society and on the human right movement legacy. On the other hand, during last few years, according to some of the critics, it suffers from downing and enormous commercialization. Even though the consumption and the materialism are also keystones of the subculture, is hip hop going trough changes, which are estraging it from its original form. In the thesis the changes are shown by describing the historical development and also by interviewing some of the members of hip hop subculture in Czech republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Kolská 1.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Kolská 247 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Kolská 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Kolská 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Vranka 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB