velikost textu

Podoba a funkce otázky v marketingové komunikaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podoba a funkce otázky v marketingové komunikaci
Název v angličtině:
The form and function of questions in marketing communication
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Haiklová
Vedoucí:
PhDr. Tereza Klabíková Rábová
Oponent:
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Id práce:
204393
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Otázka, podoba otázky, funkce otázky, typ otázky, marketingová komunikace, billboardy, citylighty, plakáty, rozhlasové spoty, televizní spoty, audiovizuální spoty
Klíčová slova v angličtině:
Question, form of question, function of question, marketing communication, billboards, citylights, posters, radio spots, television spots, audiovizual spots
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá „otázkou otázky“ v marketingové komunikaci. Je věnována různým formám otázek a následně pojednává i o jejich funkcích. Na začátku jsou popsány základní pojmy a principy pragmatiky. Dále je v práci vysvětleno, jak v češtině fungují otázky a jaké jsou jejich druhy. Krátká část je věnována i charakterizování pojmu marketingová komunikace. Při zkoumání marketingové komunikace je uvedeno jednak vysvětlení tohoto typu komunikátu a dále také to, jakým způsobem dochází k jeho produkci a jaké při tom fungují zákonitosti. Jednotlivé typy marketingové komunikace vyložené v práci jsou: outdoorová reklama, online reklama a následně rozhlasové a audiovizuální spoty. V praktické části jsou nejprve roztříděny otázky dle podoby, následně jsou rozebírány jejich funkce. Cílem práce je postihnout určité zákonitosti, které v užití otázek v reklamních sděleních lze najít a výstižně popsat, jaký je rozdíl v užití otázek mezi jednotlivými typy reklamních sdělení a také mezi jednotlivými propagovanými odvětvími.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the "question of question" in marketing communication. It is devoted to various forms of questions and then discusses their functions. At the beginning, the basic concepts and principles of pragmatics are described. Furthermore, the thesis explains how the questions work in Czech and what are their types. A short part is devoted to the characterization of the term marketing communication. When examining marketing communication, there is both an explanation of this type of communication and how it is produced and how it works. The different types of marketing communication explained in the work are: outdoor advertising, online advertising and subsequently radio and audiovisual spots. In the practical part, the questions are first sorted according to their form, then their functions are analyzed. The aim of the thesis is to describe certain patterns that can be found in the use of questions in advertising messages. Furthermore, to describe in a concise way the difference in the use of questions between different types of advertising messages as well as between different promoted sectors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Haiklová 4.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Haiklová 2.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Haiklová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Haiklová 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Klabíková Rábová 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 152 kB