velikost textu

Návrh podnikatelského plánu digitální agentury s důrazem na marketingovou část

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Návrh podnikatelského plánu digitální agentury s důrazem na marketingovou část
Název v angličtině:
Proposal of Business plan of Digital agency with emphasis on the marketing part
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Bartoš
Vedoucí:
Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
Oponent:
Ladislav Báča
Id práce:
204376
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Podnikatelský plán, digitální agentura, digitální marketing, marketing, firma, situační analýza
Klíčová slova v angličtině:
Business plan, digital agency, digital marketing, marketing, company, situation analysis
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu popisujícího založení digitální agentury. Teoretická část nejprve ukotvuje pojem podnikání a souvislosti spojené se založením firmy v České republice. Dále se věnuje účelu podnikatelského záměru, a rozebírá jeho strukturu. Zaměřuje se taktéž na nástroje a metody digitálního marketingu, které bude budoucí digitální agentura v rámci svých služeb používat. Praktická část se poté zabývá vypracováním konkrétního podnikatelského plánu. Pro lepší porozumění cílové skupině bylo uspořádáno dotazníkové šetření. Společně s analýzami SWOT, SLEPT a Porterovým modelem pěti sil posloužila získaná data jako podklad pro vypracování marketingového plánu. Proveditelnost podnikatelského záměru je následně podpořena finančním plánem.
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this bachelor thesis is to create a business plan detailing the establishment of a digital agency. The theoretical part first establishes the term business and the procedures connected to founding a company in the Czech republic. Furthermore, it explains the purpose of a business plan and describes its structure. It also focuses on various tools and methods of digital marketing, which shall be used by the newly founded digital agency. The practical part is dedicated to formulating a specific business plan. In order to gain a better understanding of the target group, a survey in the form of a questionnaire was conducted. This data, together with SWOT, SLEPT and Porter’s Five Forces analyses, was used to create a marketing plan. The viability of the business plan was then supported by a financial plan.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Bartoš 4.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Bartoš 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Bartoš 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petra Koudelková, Ph.D. 238 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ladislav Báča 308 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 152 kB