velikost textu

Videotrénink interakcí a možnosti jeho využití u systému rodin s dětmi s PAS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Videotrénink interakcí a možnosti jeho využití u systému rodin s dětmi s PAS
Název v angličtině:
Video Home Training and its Possibilities in System of Families with Children with ASD
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Hana Bendová
Oponent:
Mgr. Veronika Šporclová
Id práce:
204364
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
videotrénink interakcí|systém rodin|poruchy autistického spektra|sourozenci a rodiče dětí s poruchou autistického s|případová studie
Klíčová slova v angličtině:
home video training|system of families|autism spectrum disorders|siblings and parents of children with autism spect|case study
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se věnuje videotréninku interakcí v systému rodin s dětmi s poruchou autistického spektra. Jejím cílem je shrnutí základních informací i nových poznatků k jednotlivým klíčovým oblastem a na jejich základě detailně popsat tuto metodu práce se zvolenou cílovou skupinou. Práce je klasicky rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část práce představuje metodu videotrénink interakcí. Popisuje základní fakta vztahující se k poruchám autistického spektra, především k jejich typickým projevům v batolecím období. Věnuje se také systému rodin s dítětem s poruchou autistického spektra i jeho jednotlivým členům. Uvedeny jsou možnosti aktuálně dostupných služeb pro tyto rodiny, stejně tak jako současné informace z oblasti využití videotréninku v systému zmíněných rodin. Empirická část práce prezentuje výzkum založený na čtyřech případových studiích. Ten přibližuje použití metody videotrénink interakcí v systému rodin s dětmi s poruchou autistického spektra. Všímá si jeho efektu na samotné dítě s touto poruchou. Sleduje také, jak práce s ním ovlivňuje další ze členů rodiny a jejich vzájemné vztahy.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis concerns the topic of the video home training method in families with children with autism spectrum disorders. The aim of the thesis is to summarize fundamental knowledge and new findings from the component crucial areas and on their base describe in detail this method of work with chosen target group. The thesis is divide in the classic way into theoretical and empirical part. The theoretical part of the thesis present the video home training method. It describes basic facts related to autism spectrum disorders, especially on their typical manifestation in the toddler period. In also engage in system of families with children with autism spectrum disorders and its individual members. The options for the currently available services for these families are describe as well as current information on the use of the video home training method in the systems of the mentioned families. The empirical part of the thesis present a study based on the four case studies. It approaches the use of the video home training method in the system of the families with children with autism spectrum disorders. It pay attention to his effect in the child with this disorder. It also study how the work affects other family members and their mutual relationships.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Bendová 2.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Bendová 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Bendová 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Bendová 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Šporclová 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 105 kB