velikost textu

Problémy metodiky a interpretace dat návštěvnosti turistických cílů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problémy metodiky a interpretace dat návštěvnosti turistických cílů
Název v angličtině:
The issues in methodology and data interpretation in studies of tourist attractions' attendance
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Lukáš Nekolný
Id práce:
204362
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Regionální a politická geografie (NRPGD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
9. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cestovní ruch, návštěvnost, turistický cíl, metodika, interpretace, zoo
Klíčová slova v angličtině:
tourism, attendance, tourist attraction, methodology, interpretation, zoo
Abstrakt:
PROBLÉMY METODIKY A INTERPRETACE DAT NÁVŠTĚVNOSTI TURISTICKÝCH CÍLŮ Lukáš Nekolný Abstrakt Návštěvnost patří mezi základní kvantitativní ukazatele cestovního ruchu, tedy jednoho z nejvýznamnějších odvětví lidských činností. Znalost počtu návštěvníků má opodstatnění zejména ve vědecké činnosti a ve správném destinačním managementu, pro nějž je zásadní skloubit udržitelnost a ekonomické přínosy. Význam má i z hlediska osvěty a médií. Proto je důležité používat srovnatelnou metodiku a odpovídajícím způsobem data interpretovat. Cílem této práce je tak na základě analýzy metodicky rizikových témat vytvořit doporučení, která zajišťují co největší srovnatelnost mezi daty za jednotlivé turistické cíle. Jako hlavní body těchto doporučení lze označit nutnost srovnání jednotlivých atraktivit bez ohledu na vlastnické struktury, analyzování návštěvnosti jednotlivých prohlídkových okruhů a potřebu uvádět počet návštěvníků s permanentkou bez zkreslujících koeficientů. Vše je doplněno modelovými příklady z praxe, nejčastěji ze zoologických zahrad, které patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle vůbec. Klíčová slova: cestovní ruch, návštěvnost, turistický cíl, metodika, interpretace, zoo
Abstract v angličtině:
THE ISSUES IN METHODOLOGY AND DATA INTERPRETATION IN STUDIES OF TOURIST ATTRACTIONS' ATTENDANCE Lukáš Nekolný Abstract Attendance belongs to the main quantitative indicators of tourism which is one of the most important sectors of human activites. Knowledge about number of visitors has substantiation in scientific research and in destination management. In this case it is essential to combine the sustainability and the economic benefits. The number of visitors (visits) is important regarding to education and media. Therefore the use of comparable methodology is appropriate before interpretation of corresponding data. The aims of this thesis after analysing methodologic risk issues are to create the recommendation and to compare data of tourist attractions. The main points of recommendation we can mark are to compare individual attractions regardless of the ownership structure and to separate counting of tour routes and counting of visitor numbers with season tickets without distorted coefficients. All these issues are completed through the model cases from zoos – one of the most visited tourist attractions. Keywords: tourism, attendance, tourist attraction, methodology, interpretation, zoo
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Nekolný 1.84 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lukáš Nekolný 2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Nekolný 286 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Nekolný 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 151 kB