velikost textu

Alena Slezáková a její postavení v médiích. Životopisná studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alena Slezáková a její postavení v médiích. Životopisná studie
Název v angličtině:
Alena Slezáková and her position in media. Biographical study
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Monika Zavřelová
Vedoucí:
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Oponent:
PhDr. Ludmila Trunečková
Id práce:
204360
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Alena Slezáková, Lidová demokracie, Týden, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, pražské jaro, sametová revoluce, cenzura, žurnalistka
Klíčová slova v angličtině:
Alena Slezáková, Lidová demokracie, Týden, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, prague spring, velvet revolution, censorship, journalism
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce Alena Slezáková a její postavení v médiích. Životopisná studie se zabývá kariérou novinářky, která v průběhu svého téměř šedesátiletého působení v médiích byla u zásadních událostí českých a československých dějin. Od roku 1964 pracovala v redakcích Lidové demokracie, Lidových novin, Mladé fronty DNES a magazínu Naše rodina a Týden. V roce 1969 jí bylo zakázáno vstupovat do parlamentu. Vrátit se mohla až po sametové revoluci, kdy se zároveň kromě své běžné pracovní náplně začala věnovat i výchově mladých novinářů. V závěru své kariéry, těsně před odchodem do důchodu, se pak z Aleny Slezákové stala knižní recenzentka. Práce využívá metody orální historie, kdy autorka diplomové práce s Alenou Slezákovou pravidelně rozmlouvala o jednotlivých obdobích jejího profesního i soukromého života. Využívá taktéž kvalitativní obsahové analýzy jejích textů, kterými v průběhu let referovala o politickém i společenském dění v Československu a České republice. Práce taktéž zmiňuje nejzásadnější historické dění doby, tak aby co nejlépe zasadila život Slezákové do potřebného kontextu. Cílem práce bylo nejen popsat život Aleny Slezákové, ale také nastínit proměny médií, se kterými se během svého působení v jednotlivých redakcích setkala – cenzura, její zrušení, nová mediální legislativa i transformace stranického tisku. Součástí práce jsou také dvě hypotézy, které byly potvrzeny. V průběhu bádání se ukázalo, že události roku 1968 a 1989 měly zcela zásadní vliv nejen na historický vývoj tuzemska, ale také novinářskou kariéru Aleny Slezákové. Rok 1968 plnil především funkci formativní, rok 1989 je pak možné vnímat jako první setkání novinářky s principem svobodného fungování médií. Druhá potvrzená hypotéza říká, že přítomnost cenzury v prvních 25 letech kariéry Aleny Slezákové ovlivnila nejen podobu její tvorby, profesi, ale i osobní život. Bylo tomu tak nejen kvůli výslechům StB, ale také pozdějším vztahům mezi novináři z oficiálního a samizdatového tisku. Je tedy jasné, že práci novináři silně ovlivňuje státní zřízení, ve kterém pracuje. Zároveň však i rodinné prostředí, redakce, ve kterých působí a jeho charakter. V případě Aleny Slezákové to je především píle, intelekt a láska k demokracii.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis Alena Slezáková and her position in media. Biographical study deals with career of a journalist, who has witnessed during her activie years in media important events of Czech and Czechoslovakian history. Since the year 1964 she worked in Lidová demokracie, Lidové noviny, Mladá fronta DNES and magazines Naše rodina and Týden. In the year 1969 she was forbidden from entering parliament. She was allowed to return after Velvet Revolution, when she also started to work on education of young and beginning journalists. In the end of her career, right before she retired, she became a book reviewer. This biographical study uses method of oral history, which means that author of this thesis interviewed Alena Slezáková regularly. It also uses method of qualitative content analysis of her texts, that informed about events in politics and society in Czech Republic and Czechoslovakia. Thesis also mentions important historic affairs, so the life and work of Slezáková can me contextualized. Aim of this thesis was not only to describe life of Alena Slezáková but also to outline transformations in media she witnessed – censorship and its dissolution, new media law and transformation of party‘s press. Part of this thesis are also two hypotheses which were confirmed. During the research it was shown that events of the years 1968 and 1989 had a completely fundamental impact not only on historical development of Czech Republic but also on journalistic career of Alena Slezáková. The year 1968 had a formative impact on her, while 1989 became a first moment she was able to work in free media. Second hypothesis states that presence of censorship in the first 25 years of the career of Alena Slezáková influenced not only form of her work, but also her personal life. It can be illustrated by her having to tastify in presence of secret police and also by relationships that journalists from samizdat had with journalists from official press later on. It is clear that work of a journalist is strongly influenced by political system he has to work in, but also by family background, various newsrooms and his or her character. In the case of Alena Slezáková it is dilligence, intellect and love for democracy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Zavřelová 4.82 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Monika Zavřelová 253 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Zavřelová 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Zavřelová 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Barbora Osvaldová 238 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ludmila Trunečková 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Filip Láb, PhD. 152 kB