velikost textu

Mediální obraz vybraných českých hokejistů od začátku do konce jejich kariéry v NHL v českých denících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz vybraných českých hokejistů od začátku do konce jejich kariéry v NHL v českých denících
Název v angličtině:
The media image of chosen czech hockey players from the beginning to the end of their careers in NHL in czech daily newspapers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Robert Rampa
Vedoucí:
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Macková
Id práce:
204343
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mediální obraz, zpravodajské hodnoty, hrdinství, celebrita, hokej, Eliáš, Havlát, Hejduk, Hudler, Kaberle
Klíčová slova v angličtině:
Media image, news values, heroism, celebritization, Elias, Havlat, Hejduk, Hudler, Kaberle
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje analýze mediálního obrazu pěti českých hokejistů Patrika Eliáše, Martina Havláta, Milana Hejduka, Jiřího Hudlera a Tomáše Kaberleho v průběhu jejich aktivní kariéry (1996 – 2017) v Národní hokejové lize (NHL). Kvalitativní metodou analyzuje texty z šesti českých tištěných deníků (Blesk, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo a Sport). U Patrika Eliáše analyzuje každý dvacátý článek, jehož titulek obsahoval jeho příjmení, u zbylých hokejistů kvůli menšímu počtu článků analyzuje každý desátý. K analýze diplomová práce využívá teorii o zpravodajských hodnotách, konkrétně kategorizaci Alastaira Hetheringtona a pracuje s pojmy hrdinství, padlý hrdina a celebritizace. Výsledky analýzy popisují vývoj mediálního obrazu českých hokejistů, jakým způsobem české deníky pracovaly s událostmi, které obsahovaly dané zpravodajské hodnoty, jak a jaký mediální obraz média tvořila. Také porovnává jednotlivé mediální obrazy i přístup samotných deníků. V závěru také nabízí novou kategorizaci zpravodajských hodnot čistě pro sportovní mediální krajinu.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with analysis of the media image of five Czech hockey players Patrik Elias, Martin Havlat, Milan Hejduk, Jiri Hudler and Tomas Kaberle during their active career (1996 – 2017) in National Hockey League (NHL). The qualitative method analyzes texts from six Czech newspapers (Blesk, Hospodarske noviny, Lidove noviny, Mlada fronta DNES, Pravo and Sport). Thesis analyzes every twentieth article about Patrik Elias whose headline contained his surname. For the remaining hockey players the thesis analyzes every tenth article due to fewer texts. The thesis use for analysis the theory of news values, specifically the categorization of Alastair Hetherington and works with concepts of heroism, fallen heroes and celebritization. The results of the analysis describe the development of the media image of Czech hockey players, how the Czech dailies worked with events that contained given news values, how and what media image they formed. It also compares individual media images and the approach of the newspapers themselves. In conclusion, it also offers a new categorization of news values solely for the sport media area.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Robert Rampa 341 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Robert Rampa 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Robert Rampa 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Macková 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Filip Láb, PhD. 152 kB