velikost textu

Přechodníky a dialektismy v časopise Krkonoše – Jizerské hory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přechodníky a dialektismy v časopise Krkonoše – Jizerské hory
Název v angličtině:
Transgressives and Dialectisms in Krkonoše – Jizerské hory Magazine
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jaroslav Praisler
Vedoucí:
PhDr. Ivana Svobodová
Oponent:
PhDr. Tereza Klabíková Rábová
Id práce:
204341
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přechodníky, jazyk médií, podkrkonošské nářečí, dialektismy, časopis Krkonoše – Jizerské hory
Klíčová slova v angličtině:
transgressives, language of media, dialect of Podkrkonoší region (Krkonoše Mountain Region dialect), dialectisms, Krkonoše – Jizerské hory magazine
Abstrakt:
Anotace Tato diplomová práce si klade za cíl demonstrovat vývojovou dynamiku i současný stav dvou jazykových prostředků, nalézajících se na periferii užívání (nejen) v médiích – přechodníků a dialektismů – v časopise Krkonoše – Jizerské hory. V teoretické části je popsána problematika přechodníků a českých nářečí, blíže pak nářečí podkrkonošského, do nějž náležící dialektismy jsou v práci excerpovány a rozebírány. Dialektismům nesplňujícím kritéria podkrkonošského nářečí se práce soustavně nevěnuje. Součástí teoretické části je také krátká kapitola stručně představující sledované periodikum. Metodami použitými v praktické části práce jsou kvalitativní a kvantitativní analýza. Nalezené přechodníky a dialektismy jsou v práci podrobeny bližšímu rozboru, co se týče jejich druhu, noremnosti, funkčního užití, popřípadě jejich oddělení interpunkčními znaménky (u dialektismů jen použití uvozovek). Závěrečné kapitoly poté interpretují vývojovou dynamiku sledovaných jevů včetně nástinu možných důvodů, jež stojí za výskytem sledovaných prvků na stránkách sledovaného periodika v současnosti. Výskytu podkrkonošských dialektismů (a nářečních prvků obecně) v médiích se doposud odborná literatura nezabývala, i z tohoto důvodu může být tato práce přínosná, zejména pro výzkum českých nářečí, která postupně mizejí, rozpouštějíce se v nadnářečních útvarech.
Abstract v angličtině:
Annotation The aim of this thesis is to demonstrate the developmental dynamics and the current state of two language means found on the periphery of use (not only) in the media – transgressives and dialectisms – in the Krkonoše – Jizerské hory magazine. In the theoretical part, the issue of transgressives and Czech dialects, in more detail the dialect of Podkrkonoší region, is described. The thesis does not systematically address dialectisms that do not meet the criteria of dialect of Podkrkonoší region. Part of the theoretical part is also a short chapter briefly introducing the monitored periodical. The methods used in the practical part are qualitative and quantitative analysis. The transgressives and dialectisms found in the magazine are analyzed in detail in terms of their kind, normality, functional use, or their separation by punctuation marks (only the use of quotation marks in dialectisms). The final chapter then interprets the developmental dynamics of the observed phenomena, including an outline of possible reasons behind the occurrence of the monitored elements on the pages of the monitored periodical at present. So far, the literature has not dealt with the emergence of dialectisms of Podkrkonoší region (and dialectal elements in general) in the media, also for this reason, this work can be beneficial, especially for the research of Czech dialects, which are gradually disappearing, dissolving in interdialects.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaroslav Praisler 3.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jaroslav Praisler 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaroslav Praisler 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaroslav Praisler 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivana Svobodová 312 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Klabíková Rábová 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Filip Láb, PhD. 152 kB