velikost textu

Vliv inzerentů na obsah lifestylových médií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv inzerentů na obsah lifestylových médií
Název v angličtině:
The Influence of Advertisers on Media Content of Lifestyle Magazines
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Pouzarová
Vedoucí:
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Oponent:
PhDr. Václav Moravec, Ph.D.
Id práce:
204340
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
inzerce, obsah, tisk, ekonomie médií, kvantitativní obsahová analýza, lifestylové magazíny, Cosmopolitan, ForMen
Klíčová slova v angličtině:
advertisement, content, print, media economics, quantitative content analysis, lifestyle magazines, Cosmopolitan, ForMen
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce je zjistit, zda má inzerce vliv na obsah lifestylových médií. První část se zabývá teorií ekonomie médií, trhem tištěných magazínů a faktory, které na média působí. Následuje vymezení etického a zákonného rámce inzerce. Součástí je také popis vybraných médií, rozbor jejich postavení na trhu a míry finanční závislosti na inzerci. Pro analýzu byly zvoleny dva lifestylové magazíny, konkrétně Cosmopolitan, jakožto zástupce časopisu pro ženy, a ForMen určený mužům. Druhá část práce se zabývá vymezením metodologického rámce a přiblížením použité výzkumné metody, tedy kvantitativní obsahové analýzy. Zkoumány jsou tři různé jevy v rámci šesti vedlejších výzkumných otázek, a to poměr reklamního a redakčního obsahu, míra propojenosti inzerce s redakčními materiály (reciprocita značek) i využívání advertorialů, případně jejich označování a rozpoznatelnost od ostatního obsahu. Třetí úsek rozebírá výsledky výzkumu. Práce dochází k závěru, že určitá závislost médií na inzerentech je pozorovatelná, stejně tak i vliv zadavatelů. Méně často se naopak objevují projevy provázanosti inzerce a redakčního obsahu. Analýzy ženského a mužského média zároveň přinesly výrazně odlišné výsledky.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to find out whether advertisers can influence the content of lifestyle media. The first part of this work deals with the theory of media economics, the market of printed magazines and the various influences on the media; followed by a definition of the ethical and legal framework for advertising. It also includes a description of selected media, an overview of their market position and the degree of financial dependence on advertising. Two lifestyle magazines, namely Cosmopolitan, representing women's magazines, and ForMen, as a men-oriented magazine, were selected for analysis. The second part of the thesis deals with the definition of the methodological framework and the description of the research method used, i.e. quantitative content analysis. Three different phenomena are explored using six research sub-questions, namely the ratio of advertising and editorial content, the degree of linking advertising with editorial materials (brand reciprocity), and finally the use of advertorials, their labelling and distinguishability from other content. The third section of the work elaborates on research results. The thesis concludes that while certain dependence and influences can be traced, not all possible manifestations of the relationship between publishers and advertisers were observed. At the same time, the analyses of the women's and men's media yielded fundamentally different results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Pouzarová 1.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Pouzarová 3.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Pouzarová 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Pouzarová 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Barbora Osvaldová 237 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Moravec, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB