velikost textu

České prostredie očami slovenských umelcov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České prostredie očami slovenských umelcov
Název v češtině:
České prostředí očima slovenských umělců
Název v angličtině:
The Czech environment through the eyes of Slovak artists
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Adriána Peťková
Vedoucí:
PhDr.,PhD. Jana Čeňková
Oponent:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Id práce:
204338
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Dominik Tatarka, Ľubomír Feldek, Milan Lasica, slovenská literatúra a kultúra, české prostredie
Klíčová slova v angličtině:
Dominik Tatarka, Ľubomír Feldek, Milan Lasica, Slovak literature and culture, Czech environment
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práca sa zaoberá tvorbou troch výrazných slovenských predstaviteľov, ktorými sú Dominik Tatarka, Ľubomír Feldek a Milan Lasica, a ich pohľadom na český národ i jeho kultúru. Ich umenie totiž presahuje hranice Slovenskej republiky a je známe tiež mnohým ľuďom v Česku. Práca má za cieľ prehĺbiť poznatky o slovenskom umení, najmä literatúre v českom prostredí a zistiť, ako sa naň pozerajú traja vybraní umelci. Životom Dominika Tatarku, Ľubomíra Feldeka a Milana Lasicu, ako aj okolnostiam ich tvorby, sú venované tri samostatné kapitoly, ktoré osobito, okrem iných signifikantných informácií, približujú vždy aj obdobia, kedy ich české prostredie ovplyvnilo či formovalo najväčšmi. Tie spoločne tvoria východisko k analýze ich literárnych diel, ktoré sú špecificky zamerané na české prostredie alebo ktoré o ňom vytvárajú poznatky. Pomocou tejto analýzy sme sa snažili zmapovať, aký obraz autori vytvárajú svojimi literárnymi dielami o Česku, a poukázať na česko-slovenské vzťahy aj vyše štvrť storočia po rozdelení dvoch susediacich národov. Na ich súčasné prepojenia sme sa bližšie pozreli v poslednej časti práce, ktorá je predovšetkým zameraná na knižnú tvorbu a preklad do češtiny, ako aj na vzájomné porozumenie slovenského a českého jazyka. Súčasťou práce sú tiež rozhovory s Milanom Lasicom a Ľubomírom Feldekom.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with a creation of three significant Slovak representatives who are Dominik Tatarka, Ľubomír Feldek and Milan Lasica and their view of the Czech nation and its culture. Their craft indeed exceeds boundaries of the Slovak republic and its well-known also to many people in the Czechia. The paper is aimed to deepen knowledge of the Slovak art especially literature at the Czech environment and to find out how the three chosen artists see it. Three separate chapters are devoted to the lives of Dominik Tatarka, Ľubomír Feldek and Milan Lasica and circumstances of their creation which always individually zoom in also periods when the Czech environment influenced or shaped them mostly, apart from other significant information. The chapters together create a basis of a an analysis of the literary works which are specifically focused on the Czech environment or which create a knowledge about it. Thanks to this analysis we tried to map out which image is constructed by author’s literary works about the Czechia and to point out to Czech-Slovak relationships also a quarter century after separation of the two neighboring nations. We looked closer to their current connection at the last part of the paper which is especially dedicated to the literary creation and translation to the Czech as well as mutual understanding of the Slovak and Czech language. The paper also includes interviews with Milan Lasica and Ľubomír Feldek.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adriána Peťková 3.61 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Adriána Peťková 617 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adriána Peťková 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adriána Peťková 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr.,PhD. Jana Čeňková 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Filip Láb, PhD. 152 kB