velikost textu

Kniha jako součást kultury: Jak knihy vnímá generace Y a jak je prezentují média

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kniha jako součást kultury: Jak knihy vnímá generace Y a jak je prezentují média
Název v angličtině:
A book as part of culture: The perception fo books by the generation Y and their representation in the media
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Filip Krumphanzl
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Oponent:
PhDr.,PhD. Jana Čeňková
Id práce:
204330
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kniha, elektronická kniha, audiokniha, kultura, generace Y, kvalitativní obsahová analýza, dotazník, komunikační kanály, deníky
Klíčová slova v angličtině:
Book, electronic book, audiobook, culture, generation Y, qualitative analysis, questionnaire, communication channels, daily newspapers
Abstrakt:
Abstrakt Práce si klade za cíl vědeckými metodami ozřejmit postavení knihy jako média v současné české kultuře. Protože existuje početné množství způsobů, jak lze tohoto široce definovaného cíle dosáhnout, bylo třeba nějakou metodu (a tedy úhel pohledu) zvolit. V práci se tak vyskytují dva způsoby šetření – dotazník pro zástupce generace Y a mediální analýza výstupů kulturních rubrik dvou českých deníků, Mladé fronty DNES a Práva v období měsíců června a prosince roku 2017. Všechna teoretická východiska, popisy metod a vysvětlení klíčových pojmů jsou součástí teoretické části. V dotazníku je cílem zmapovat čtenářské preference a návyky mladých čtenářů, přičemž se otázky zaměřují jak na kvalitativní, tak kvantitativní aspekty čtení knih. V mediální analýze, která je provedena kvalitativní obsahovou metodou, je zastřešujícím záměrem podat co nejpřesnější obraz, jaký média o knihách vytvářejí. Toho bude dosaženo pečlivým záznamem článků o knihách, u nichž bude sledována jak jejich četnost, tak především jejich obsahy.
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this thesis is to clarify the status of books in the current Czech culture using scientific methods. Since there are many possible ways to achieve this widely defined goal, it was necessary to choose certain methods (and therefore an overall angle of the examination). Two specific methods were selected – a questionnaire for members of Generation Y and media analysis of culture sections of the Czech daily newspapers, Mladá fronta DNES and Právo during the months of June and December of 2017. Theoretical background, description of the methods and explanation of all the key terms are part of the theoretical section. The objective of the questionnaire is to map reading preferences and habits of young readers. The questions are focused on qualitative and also quantitative aspects of book reading. The overarching objective of the media analysis is to provide an accurate image the media paint about books. This will be achieved by thorough examination of all the articles that mention them. Just like with the questionnaire, qualitative and quantitative aspects will be tracked.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Krumphanzl 2.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Filip Krumphanzl 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Krumphanzl 298 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Krumphanzl 327 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 239 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr.,PhD. Jana Čeňková 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB