velikost textu

Sportovní svazy a nová média: porovnání vizí a reality komunikace na příkladu Českého atletického svazu (případová studie)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sportovní svazy a nová média: porovnání vizí a reality komunikace na příkladu Českého atletického svazu (případová studie)
Název v angličtině:
Sports Associations and New Media: Comparison of the Vision and Reality of Communication on the Example of the Czech Athletic Federation (case study)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Klímová
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Turková
Oponent:
Mgr. Veronika Macková
Id práce:
204329
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nová média, sociální sítě, Facebook, Twitter, Instagram, Sport, Sportovní svaz, atletika, Český atletický svaz, komparace
Klíčová slova v angličtině:
New media, social media, Facebook, Twitter, Instagram, Sport, Sports associations, athletics, Czech Athletic Federation, comparison
Abstrakt:
Abstrakt Nová média hrají v dnešní době ve světě velkou roli a mj. též značně mění roli médií klasických. Jejich využívání taktéž významně ovlivňuje běžný život ve společnosti. Možnost komunikace skrze tyto kanály je v současné době využívána nejen veřejně známými osobnostmi a komerčními subjekty, ale také např. neziskovými organizacemi nebo sportovními svazy. Diplomová práce Sportovní svazy a nová média: porovnání vizí a reality komunikace na příkladu Českého atletického svazu je případovou studií, která zkoumá využití nových médií za účelem efektivní komunikace svazu s fanoušky a novináři. Cílem práce je popsat fungování ČAS na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku, Instagramu a Twitteru, a následně porovnat skutečný stav komunikace s představami a vizemi zaměstnanců svazu. Nejprve jsou přiblíženy nejdůležitější termíny, které jsou v práci používány. V teoretické části práce jsou definována nová média a blíže popsáni zástupci nových médií, které dále práce zkoumá, tedy Facebook, Instagram a Twitter. Poté je představen Český atletický svaz a sociální sítě, které ve své komunikaci využívá. Druhá kapitola práce přibližuje metody výzkumu, které byly použity. Popisuje, jakým způsobem byl sbírán a analyzován materiál sloužící k popisu reálného stavu fungování ČAS na nových médiích. Věnuje se také problémům v komunikaci s komunikačním oddělením ČAS, kvůli kterým bylo potřeba změnit plánovanou metodu z polostrukturovaných rozhovorů na dotazníkové šetření. Samotný výzkum se již plně věnuje sociálním sítím ČAS. Nejprve autorka popisuje skutečný stav zjištěný sledováním vybraných nových médií v průběhu hlavní sezóny, halové sezóny i během přípravného období. Následně popisuje vize a představy o komunikaci svazu, který v dotazníkovém šetření reprezentuje vedoucí komunikačního oddělení a marketingu ČAS. Obě zjištěné skutečnosti práce porovnává pomocí komparativní analýzy a označuje nejdůležitější odchylky a shody v reálné a plánované komunikaci. Na závěr práce autorka popisuje limity, na které narazila při psaní diplomové práce, a navrhuje další možnosti zkoumání.
Abstract v angličtině:
Abstract Nowadays, new media play a big role in the world and among other things, they also change the role of classical media. Their use also significantly affects daily life in society. The possibility of communication through these channels is currently used not only by publicly known personalities and commercial entities, but also, for example, by non-profit organizations or sports associations. Diploma thesis Sports associations and new media: comparison of the vision and the reality of communication on the example of the Czech Athletic Federation (ČAS) is a case study, which examines the using of new media for the effective communication of the association with fans and journalists. The aim of this thesis is to describe the functioning of ČAS on social networks, namely on Facebook, Instagram and Twitter, and then to compare the actual state of communication with the ideas and visions of the employees of the association. First, the most important terms used in the thesis are described. The theoretical part defines new media and describes in detail the representatives of new media, which is further researched, namely Facebook, Instagram and Twitter. Then the Czech Athletic Association and social networks are introduced. The second chapter defines the research methods that were used. It describes how the material used to describe the real state of ČAS functioning on new media was collected and analysed. It also deals with problems in communication with the communication department of the ČAS, which made it necessary to change the planned method from semi-structured interviews to a questionnaire survey. The research itself is fully devoted to the social networks of ČAS. Firstly, the author describes actual situation found by monitoring selected new media during the main season, indoor season and during the preparatory period. Subsequently, it describes the visions and ideas about the communication of the association, which is represented in the questionnaire by the head of the communication department and marketing of ČAS. The thesis compares both findings with comparative analysis and indicates the most important deviations and consensus in real and planned communication. At the end of the thesis the author describes the limits she encountered when writing her thesis and suggests further possibilities of research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Klímová 3.41 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Klímová 3.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Klímová 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Klímová 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Turková 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Macková 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB