text size

Komparace pokrytí válečných konfliktů v Jemenu a v Sýrii českými médii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Komparace pokrytí válečných konfliktů v Jemenu a v Sýrii českými médii
Titile (in english):
Comparison of coverage of the war conflicts in Yemen and Syria by Czech media
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Anna Jurečková
Supervisor:
PhDr. Milan Vodička
Opponent:
Mgr. Jan Miessler
Thesis Id:
204328
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Journalism (23-KZ)
Study programm:
Media and Communications Studies (N7202)
Study branch:
Journalism (ZN)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
19/06/2019
Defence result:
Excellent (A)
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Válečné zpravodajství, Česká žurnalistika, Agenda-setting, Propaganda, Gatekeeping, Média a válka, Jemen, Sýrie
Keywords:
War reporting, Czech journalism, Agenda-setting, Propaganda, Gatekeeping, Media and war, Yemen, Syria
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce Komparace pokrytí válečných konfliktů v Jemenu a v Sýrii českými médii si klade za cíl zkoumat a porovnat, v jaké míře a jakým způsobem jsou ve vybraných médiích zpravodajsky reflektovány dvě války, jež trvají již několik let a patří mezi největší humanitární krize současnosti. Zkoumanými konflikty jsou válka v Sýrii a válka v Jemenu. Hlavním úkolem této práce bylo dokázat, že ač jsou obě války v mnoha aspektech srovnatelné, mezi jejich mediálním pokrytím je značný rozdíl. Teoretická část čerpající z odborné literatury shrnuje a definuje významné koncepty doprovázející zpravodajství a výběr zpráv a jejich dopad na příjemce, roli médií ve válce a další pojmy, jako je ideologie nebo propaganda. Výzkumná část prostřednictvím kvantitativní analýzy zkoumá jednotlivé zprávy tří vybraných zpravodajských webů, kterými jsou Aktuálně.cz, Novinky.cz a iDnes.cz. Na základě čtyř teoretických východisek došlo ke zkoumaní stanovených proměnných v mediálních obsazích vybraných médií, které informují o válkách v Jemenu a v Sýrii. Na základě analýzy bylo zjištěno, že syrskému konfliktu se v mediálním prostoru dostává o hodně více pozornosti než jemenskému konfliktu. Dále bylo zjištěno, že zatímco válka v Sýrii je nejčastěji dávána do kontextu jednání státních aktérů, nejčastějším tématem zpráv o válce v Jemenu je vývoj konfliktu. Třetí hypotéza ukázala, že média u obou konfliktů nejčastěji zastávají roli propagačního agenta, což znamená, že informace přejímají od oficiálních zdrojů, tiskových mluvčích a z agenturního zpravodajství. V rámci poslední hypotézy byla za pomoci ideologického čtverce Teuna A. van Dijka zkoumána přítomnost prozápadní ideologie. Výzkum potvrdil jistou inklinaci k Západu v případě referování o válce v Sýrii, u informování o válce v Jemenu tyto tendence patrné nebyly.
Abstract:
Abstract The diploma thesis Comparation of the coverage of war conflicts in Yemen and Syria by the Czech media examines to what extent and in what way two wars, which have been going on for several years and are among the biggest humanitarian crises of the present, are reflected in selected media. The conflicts under investigation are the war in Syria and the war in Yemen. The aim of the thesis was to prove that although the two wars are comparable in many aspects, there is a considerable difference between their media coverage. The theoretical part summarizes and defines important concepts accompanying news and news selection and their impact, the role of the media in war and other concepts such as ideology or propaganda. The research part examines the individual reports of three selected news sites, which are Aktuálně.cz, Novinky.cz and iDnes.cz. Based on four theoretical bases, the variables in media content of selected media were investigated. Based on the analysis it was found that the Syrian conflict in the media space gets much more attention than the Yemeni conflict. Furthermore, it was found that while the war in Syria is most often put into the context of the actions of state actors, the most common theme of the reports on the war in Yemen is the development of the conflict. The third hypothesis showed that the media most often play the role of publicist in both conflicts. Thus, they take the information from official sources, spokespersons, and agency news. In the context of the last hypothesis, the presence of a pro-Western ideology was examined with the help of Teun A. van Dijk's ideological square. Research has confirmed a certain inclination towards the West when referring to the war in Syria, these tendencies were not apparent in covering war in Yemen.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Anna Jurečková 3.56 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Anna Jurečková 249 kB
Download Abstract in czech Bc. Anna Jurečková 122 kB
Download Abstract in english Bc. Anna Jurečková 120 kB
Download Supervisor's review PhDr. Milan Vodička 239 kB
Download Opponent's review Mgr. Jan Miessler 137 kB
Download Defence's report Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB