velikost textu

Konstruování reality ve zpravodajství a vztah k mimomediální skutečnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konstruování reality ve zpravodajství a vztah k mimomediální skutečnosti
Název v angličtině:
Construction of Reality in News and Relation with Non-media Reality
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dominika Jirglová
Vedoucí:
PhDr. Jan Jirků
Oponent:
Mgr. Jan Miessler
Id práce:
204326
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
realita, zpravodajství, konstrukce, reprezentace, mimomediální skutečnost, vnímání, informace, mediocentrismus
Klíčová slova v angličtině:
Reality, News, Construction, Representation, Non-media Reality, Reception, Information, Mediocentrism
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce představuje rozbor a komparaci dvou realit, u kterých je na základě teorií, jejichž výklad je součástí textu, předpokládán rozdílný charakter. V první části práce je ukotven teoretický rámec tématu, který je prezentován skrze rozbor samotného vztahu mezi médii a realitou. V tomto ohledu jsou charakterizovány základní přístupy, které na daný typ koexistence upozorňují skrze různá paradigmata. Jde především o směr sociálního konstruktivismu a reprezentace. V rámci teoretického úseku je dále předkládána kapitola, která se zabývá předestřením základů zpravodajství, kde jsou popsány specifické znaky této tvorby. V praktické části textu je nejdříve provedena definice a analýza mediální zpravodajské reality, u které je zacházeno s charakterem jejího deklaratorního vztahu k mimomediální skutečnosti. Posléze je stejný typ rozboru uplatněn i u ní – nemediální nebo také životní skutečnosti. Pro uchopení problematiky, které se práce věnuje v konkrétním slova smyslu, je posléze provedena analýza daných realit na příkladě vybrané zpravodajské události. Na základě těchto kroků je v závěru praktické části práce uplatněna komparativní analýza, která je zacílena na porovnání charakteristických vlastností obou rozebíraných realit. V závěrečném úseku textu tak dochází k možnosti vyvození vzájemného vztahu mezi mediální realitou, která vzniká na základě produkce zpravodajství a mimomediální skutečností. Je tak zásadně testována míra validity myšlenky o schopnosti mimetického zobrazování jevů skrze zpravodajský typ žurnalistiky, která na tomto prvku zakládá svou tvorbu. Klíčová slova realita, zpravodajství, konstrukce, reprezentace, mimomediální skutečnost, vnímání, informace, mediocentrismus Název práce Konstruování reality ve zpravodajství a vztah k mimomediální skutečnosti
Abstract v angličtině:
Annotation The master thesis is concerned with an analysis and a comparison of two realities that, according to the theory explained in the text, are supposed to be different. The first part of the thesis deals with the theoretical framework through the analysis of the relation between media and reality. Basic approaches focusing on this coexistence through several paradigms, above all social constructivism and social representation, are explained. The theoretical part contains a chapter dedicated to the basics of news and the specificities of the content creation. The practical part of the thesis is first comprised of a definition and of an analysis of the news media reality, based on the declarative statements of its relation to the non-media reality. The same type of analysis is secondly also applied to the non-media or life reality. In order to facilitate comprehension of the topic and of these two realities, the work analyses a case study of a news event. Based on the case study, the practical section leads then to a comparative analysis of the characteristics of both studied realities. The final part suggests the definition of a relation between the media reality based on news production on the one hand and the non-media reality on the other hand. The work examines thus the degree of validity of the idea of mimetic event reporting through news journalism, whose content creation is based on it. Keywords Reality, News, Construction, Representation, Non-media Reality, Reception, Information, Mediocentrism Title Construction of Reality in News and Relation with Non-media Reality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominika Jirglová 3.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominika Jirglová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominika Jirglová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Jirků 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Miessler 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB