text size

Svoboda slova 2.0 – pojetí svobody slova u současných českých novinářů

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Svoboda slova 2.0 – pojetí svobody slova u současných českých novinářů
Titile (in english):
The freedom of speech 2.0-the concept of freedom of speech among current Czech journalists
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Alžběta Jarovská
Supervisor:
PhDr. Jan Jirků
Opponent:
Mgr. Jan Miessler
Thesis Id:
204325
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Journalism (23-KZ)
Study programm:
Media and Communications Studies (N7202)
Study branch:
Journalism (ZN)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
04/02/2020
Defence result:
Very good (C)
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Svoboda slova, svoboda tisku, role žurnalistiky, limity svobody slova, novinářská autonomie, regulace, samoregulace, vlastnictví médií, vlivy na svobodu tisku
Keywords:
Freedom of Speech, Freedom of the Press, Role of the Press, Limits of the Freedom of Speech, Journalistic Autonomy, Regulations, Self-regulations, Media ownership, Affects on the Freedom of Press
Abstract (in czech):
Magisterská práce nazvaná Svoboda slova 2.0 –pojetí svobody slova u současných českých novinářů se zabývá aktuálním pojetí fenoménu svobody slova v českém mediálním prostředí, konkrétně v oblasti periodického tisku. Kontext svobody slova práce zkoumá sociologického a filozofického pohledu, právního řádu, jenž svobodu projevu českých médiích reguluje. Důraz je kladen na roli tisku v cké společnosti a potřebu svobody slova pro její správné fungování. Nejsou opomenuty ani vlivy zasahující do novinářské autonomie a fenomén autocenzury jako významné restrikce omezující novinářskou svobodu projevu. Práce nabízí aktuální stav svobody slova dle neziskových organizací Freedom House a Reporters Without Borders a zaměřuje se i na nedávné kauzy spojené s ovlivňováním mediálního obsahu ze strany vlastníkůČeské republice. Provedený výzkum předkládá názory 10 etablovaných českých novinářů a potvrzuje předpoklady řady zahraničních studií, tj. že významnýmiomezujícími slova jsou především ekonomické subjekty jako inzerenti či mediální partneři, a také sami novináři vlastní autoregulací.
Abstract:
Abstract Master's thesis entitled Freedom of the Speech 2.0 - the concept of freedom of speech among current Czech journalists deals with the latest concept of the freedom of speech phenomenon in the Czech media environment, specifically in the periodical press. The context of freedom of speech is explored both from sociological and philosophical perspective, as well as the legal restrictions that regulates the freedom of expression in the Czech media. Emphasis is placed on the role of the press in a democratic society and the need for freedom of speech for its proper functioning. This paper also deals with the factors influencing journalistic autonomy and the phenomenon of self-censorship as a significant restriction of freedom of expression. The work offers a current analyses of freedom of speech according to the non-profit organizations: Freedom House and Reporters Without Borders. It also focuses on recent cases related to the influencing of Czech media content by its owners. The research presents the opinions of 10 established Czech journalists and confirms the assumptions of a number of foreign media researchers, which is that economic entities such as advertisers or media partners, and journalists themselves, are the most important restricting factors of freedom of speech.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Alžběta Jarovská 748 kB
Download Abstract in czech Bc. Alžběta Jarovská 84 kB
Download Abstract in english Bc. Alžběta Jarovská 23 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jan Jirků 244 kB
Download Opponent's review Mgr. Jan Miessler 140 kB
Download Defence's report Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB