velikost textu

Analýza populárně-naučného pořadu alternativní televize Stream: Gebrian Vs a jeho porovnání s podobnými pořady na stejnou tématiku na jiných televizních platformách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza populárně-naučného pořadu alternativní televize Stream: Gebrian Vs a jeho porovnání s podobnými pořady na stejnou tématiku na jiných televizních platformách
Název v angličtině:
Analysis of the popularly educational broadcast by internet television Stream: Gebrian Vs and its comparison with similar tv shows on the same topic on other tv platforms
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Hlaváček
Vedoucí:
Phdr. Martin Lokšík
Oponent:
Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.
Id práce:
204320
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
žánr, internetová televize, Stream.cz, MALL.TV, internetová publicistika, konvergence, populárně-naučné, vizuální komunikace
Klíčová slova v angličtině:
genre, internet television, Stream.cz, MALL.TV, opinion journalism, convergence, popularly-educational, visual communication
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje čerstvě vznikajícím pořadům o architektuře a veřejném prostorunaplatformáchdvounejvětšíchinternetovýchtelevizínačeskémmediálním trhu Stream.cz a MALL.TV. Práce konkrétně rozebírá pořady Gebrian VS, Gebrian: Překvapivé stavby, Gebrian: PLUS/MINUS, a to z hlediska jejich svébytných formátů. Hlavním smyslem práce je poukázat na existenci těchto pořadů a identifikovat formální a žánrové aspekty, které utváří jejich unikátní podobu. Klíčovou roli hraje jejich srovnání na základě platforem, na kterých vznikají, a které poskytují odlišné podmínky pro jejich tvorbu. I vzhledem k analýze formátů pořadů byly využity následující teoretická východiska: teorie žánru, prezentace konkrétních žánrů souvisejících se zkoumanými pořady, mediální konvergence a tvorba internetových televizí.Kvalitativníprvky,jakojsouvýrazovéprostředkyvideavedoucíkrozpoznání žánrové výstavby pořadu, jsou zkoumány kombinovanou obrazovou a sémiotickou analýzou.Kvantitativníprvkyjakojsoutónastopážpotomkvantitativně-kvalitativní obsahovouanalýzou.Výzkumodhalujeněkterévýznamnérozdílyvtvorběpořadůna obou zkoumaných platformách – odlišné postupy v produkci a vývoji pořadů, různé finanční zájmy akomerční modely pořadů, ale i některé shodné rysy týkající se samotnéhokonceptuažánrupořadůdefinujícíjejichkonkrétnípodobu.
Abstract v angličtině:
Abstract ThediplomathesisisdevotedtofreshlyemergingTVshowsaboutarchitectureand publicspaceontheplatformsofthetwobiggestinternetTVsintheCzechRepublic: Stream.cz and MALL.TV. The work specifically analyzes the following broadcasts: Gebrian VS, Gebrian: Surprising Buildings, Gebrian: PLUS/MINUS, in terms of their distinctive formats. The main purpose of the thesis is to point out the existence of theseprogramsandtoidentifytheformalandgenreaspectsthatshapetheirunique form.Theimportantpartoftheresearchiscarriedoutbycomparingtheshowsbased on the platforms on which they are created and which provide different conditions for production. The following theoretical foundations were used: genre theory, presentationofspecificgenresrelatedtotheexaminedprograms,mediaconvergence andinternetTVsandtheirrecentproduction.Thequalitativeelements,includingthe visualcommunicationmeans,whichleadtotherecognitionofthegenreconstruction of a specific TV show, are examined by combined visual and semiotic analysis. Quantitativeelementssuchastoneandfootageareanalyzedbycontentanalysis.The research reveals some significant differences in the examined TV shows based on a platformtheyaremadeon.Theseareidentifiedasdifferentapproachestoproduction andshowdevelopment,differentfinancialinterestsandcommercialmodels,butalso some common features regarding the concept and the genre of the show defining theirfinalform.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Hlaváček 6.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tomáš Hlaváček 570 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Hlaváček 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Hlaváček 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Phdr. Martin Lokšík 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. 249 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Filip Láb, PhD. 152 kB