velikost textu

Komparativní analýza jazykových prostředků komentátorů biatlonu České televize a Eurosportu v sezóně 2018/2019

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparativní analýza jazykových prostředků komentátorů biatlonu České televize a Eurosportu v sezóně 2018/2019
Název v angličtině:
Comparative analysis of linguistic features used by sport commentators on Czech television and Eurosport during the 2018/2019 season
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alexandra Tinková
Vedoucí:
PhDr. Ivana Svobodová
Oponent:
Mgr. Jan Podzimek
Id práce:
204296
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komparativní analýza, jazykové prostředky, ČT sport, Eurosport, přímý přenos, biatlon, česká slovní zásoba, sportovní žurnalistika
Klíčová slova v angličtině:
comaparative anlysis, linguistic features, ČT sport, Eurosport, live broadcast, biathlon, Czech language, sport journalism
Abstrakt:
Anotace Práce si dává za cíl zanalyzovat jazykové prostředky komentátorů biatlonu na dvou televizních stanicích, ČT sport a Eurosport, srovnat je a poskytnout náhled na lexikální stránku českého sportovního komentáře. Autorka se nejdříve zabývá rozvrstvením českého jazyka, teorií sportovní žurnalistiky a mluveného projevu. Dále vymezuje kategorie nejčastěji používaných jazykových prostředků v biatlonovém komentáři a stručně charakterizuje sportovní odvětví biatlon. Poznatky získané v teoretické části práce následně aplikuje při analýze konkrétního komentáře na obou televizních stanicích. V ní se se autorka práce věnuje především rozborem předem zvolených nejčastěji používaných jazykových prostředků a jejich demonstraci. Vzhledem k charakteru práce jakožto komparativní analýzy se autorka na závěr zabývá srovnáním jazykové stránky komentářů na obou dvou stanicích a okrajově srovnává i obsahovou a zvukovou stránku a celkový dojem z komentáře.
Abstract v angličtině:
Annotation The goal of this work is to analyse linguistic features used by biathlon sport commentators on two television channels, ČT sport and Eurosport, further to compare them and try to show a realistic view on the lexical aspect of the Czech sport commentary. The author first focuses on the Czech language theory, then the theory of sport journalism and spoken language. She further selects categories of the most used linguistic features in the biathlon commentary and shortly characterises the sport of biathlon. The findings are then applied during the analysis of a specific commentary on both television channels, where the work focuses mainly on the demonstration and examination of earlier stated most frequent linguistic features. Because of the character of the work, which is comparative analysis, the author in the end focuses on comparison of linguistic aspects on both television channels. She also briefly covers the content and the phonetical aspect of the analysed commentary and the overall impression taken.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alexandra Tinková 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alexandra Tinková 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alexandra Tinková 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivana Svobodová 310 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Podzimek 313 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB