velikost textu

Tropy a úspěšné fotografické strategie na Instagramu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tropy a úspěšné fotografické strategie na Instagramu
Název v angličtině:
Tropes and successful photographic strategies on Instagram
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominik Patzner
Vedoucí:
Doc. Filip Láb, PhD.
Oponent:
Mgr. František Géla
Id práce:
204288
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Instagram, tropy, ikony, instagramismus, fotožurnalismus, sociální sítě
Klíčová slova v angličtině:
Instagram, tropes, icons, instagramism, photojournalism, social networks
Abstrakt:
Anotace Práce Tropy a úspěšné fotografické strategie na Instagramu kombinuje teoretickou část s obsahovou analýzou z ní vycházející. Jejím cílem je potvrzení důkazu o opakujících se obsazích – tropech – naskrz různými instagramovými účty vybraných fotožurnalistů a interpretace výsledků analýzy jako fotografických strategií, jichž jsou tropy součástí. První kapitola popisuje, jak se disciplína fotografie proměnila s rozvojem sociálních sítí, které přinesly nové možnosti nakládání s obrazem. Dále teoretická část definuje platformu Instagramu a její současné fungování a zohledňuje dopad, jaký má tato sociální síť na vizuální stránku fotografií, které jsou na ní publikovány. Tuto tendenci pojmenovává termín instagramismus. Druhá část pojednává o tématu ikon ve fotografii a jejich současné podobě, z čehož vychází teorie tropů, které jsou pro tuto práci stěžejní, z níž vychází její výzkumná část. Zvolenou metodologií je obsahová kvantitativní analýza inspirovaná výzkumem Marty Zarzycké a Martijna Kleppeho. Hlavní výzkumná otázka zní, zda je možné, že některé tropy jsou frekventované, protože jsou součástí určité fotografické strategie. Analýza se zaměřuje na četnost výskytu tropů ve vybraném vzorku snímků a její statisticky zpracované výsledky po následné interpretaci odpovídají na hlavní výzkumnou otázku. V závěru práce shrnuje zjištěné skutečnosti a vyhodnocuje jakou roli hrají tropy na platformě Instagramu.
Abstract v angličtině:
Annotation This thesis, Tropes and Successful Photographic Strategies on Instagram, combines theoretical part with content analysis. Its aim is to confirm the proof of repetitive contents – tropes – throughout different Instagram accounts of selected photojournalists and an interpretation of the analysis outcome as photographic strategies, of which tropes are a part of. First chapter describes how the photojournalistic field changed under the emerge of social networks which brought new possibilities to working with images. Furthermore, it defines the Instagram environment and its contemporary functions, with reflection of the impact social networks had on the visual of photographs shared on those networks. Such tendency is called as instagramism. Next chapter deals with the topic of iconic photography and its current state which provides basis for the trope theory that is fundamental for the thesis because the research part is based on that theory. Methodology I chose for this research is content quantitative analysis inspired by the work of Marta Zarzcyka and Martijn Keppe. The main research question is if it is possible, that some tropes are frequent due to being a part of certain photographic strategy. The analysis focuses on the frequency of tropes in selected sample of images and results answer main research question. In conclusion, the thesis summarizes information that was found and puts it in context with possible photographic strategies used on Instagram by photojournalists.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominik Patzner 40.45 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dominik Patzner 29 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominik Patzner 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominik Patzner 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Filip Láb, PhD. 159 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. František Géla 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB