velikost textu

Havlův odkaz v Ostrovní 13 (literární reportáž)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Havlův odkaz v Ostrovní 13 (literární reportáž)
Název v angličtině:
Havel´s legacy at Ostrovní 13 (literary reportage)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Matějková
Vedoucí:
PhDr.,PhD. Jana Čeňková
Oponent:
PhDr. Vratislav Maňák
Id práce:
204281
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Knihovna Václava Havla, Václav Havel, reportáž, literární reportáž, odkaz, Jáchym Topol, Mariusz Szczygiel
Klíčová slova v angličtině:
Václav Havel Library, Václav Havel, literary reportage, literary journalism, legacy, Jáchym Topol, Mariusz Szczygiel
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce formou literární reportáže představuje Knihovnu Václava Havla a odkaz člověka, jehož jméno nosí. V teoretické části vymezuje žánr literární reportáže. Nejdříve popisuje historický vývoj reportáže se zaměřením na české a polské novinářské a literární prostředí. Poté v kontrastu s českou tradicí definuje specifický žánr, kterým je polská literární reportáž, přičemž se detailněji zaměřuje na typy vypravěčů a jazyk. V praktické části dochází k realizaci poznatků ve formě autorské literární reportáže, která přibližuje prostředí a fungování Knihovny Václava Havla. Čtenáři prezentuje unikátní instituci, která vznikla po vzoru amerických prezidentských knihoven za účelem archivace a vydávání textů Václava Havla a archiválií s ním spojených, ale i k pořádání kulturních akcí, jež v sobě nesou jeho ducha. Literární reportáž Havlův odkaz v Ostrovní 13 přináší interpretaci, co daný odkaz představuje, v jakých oblastech můžeme dodnes vnímat vliv Václava Havla a čím je pro mnohé inspirací. Základem pro ni je mediální rešerše, studium Havlových textů, návštěvy instituce a rozhovory s Jáchymem Topolem, který je v Knihovně dramaturgem. Výsledkem je text kombinující zpravodajské, dokumentární a beletristické prvky, který představuje instituci, jež se snaží uchovat a prezentovat Václava Havla nejen jako státníka, ale i literáta, disidenta a bojovníka za lidská práva.
Abstract v angličtině:
Annotation This thesis presents the Václav Havel Library and the legacy of the person whose name it holds in the form of the literary reportage. In the theoretical part it defines the literary reportage genre. Firstly it describes the historical development of the reportage, focusing on the Czech and Polish journalistic and literary enviroment. Then, in contrast with the Czech tradition, it defines the specific genre that is the Polish literary reportage, focusing in more detail on the types of narrators and the language it uses. In the practical part the theoretical knowledge is being implemented in the form of an original literary reportage, which presents the environment and the functioning of the Václav Havel Library. It presents an unique institution that was modeled on the American presidential libraries for the purpose of archiving and publishing the works of Václav Havel and related materials, as well as organising cultural events that carry his spirit. The literary reportage Havel’s legacy at Ostrovní 13 gives an interpretation of what the legacy represents, meaning in what areas we can still feel the influence of Václav Havel and what makes him an inspiration to many. The basis of the reportage is a media research, Havel’s works, visits of the institution and interviews with Jáchym Topol, who takes care of the cultural program in the Library. The result is a text combining reporting, documentary and literary elements, which gives a picture of an institution that seeks to preserve and present Václav Havel not only as a states man, but also as a writer, a dissident and a human rights fighter.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Matějková 3.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kristýna Matějková 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Matějková 252 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Matějková 250 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr.,PhD. Jana Čeňková 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vratislav Maňák 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB