velikost textu

Rozhlasová hra a její počátky v československém éteru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozhlasová hra a její počátky v československém éteru
Název v angličtině:
Radio drama and its origin in Czechoslovak broadcasting
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Filip Kalčák
Vedoucí:
PhDr. Josef Maršík, CSc.
Oponent:
Karol Lovaš
Id práce:
204271
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rozhlasová hra, rozhlas, Radiojournal, divadlo, historie, První republika, rétorika
Klíčová slova v angličtině:
Radio drama, radio, Radiojournal, theatre, history, First Czechoslovak Republic, rhetoric
Abstrakt:
Anotace Práce se zaměřuje na část rozhlasových dějin, které dosud nebyly v odborné literatuře komplexně zpracované. Práce zkoumá počátky rozhlasové hry v Československo. Téma kompiluje řadu odlišných zdrojů, opírá se o konzultace s odborníky a v mnoha ohledech plní průkopnickou funkci. Práce je rozdělena na několik částí. Věnuje se stručné historii rozhlasu 20. a 30. let minulého století, jejichž znalost je nezbytná pro pochopení vývoje rozhlasových her, snaží se definovat žánr rozhlasové hry a popsat způsob jejího vzniku. Hlavní část práce představuje zmapování historického vývoje rozhlasových her v meziválečném Československu včetně uvedení nejvýraznějších osobností československé rozhlasové hry zkoumaného období. Součástí práce jsou také informace o přelomových rozhlasových her uchovaných v Archivu Českého rozhlasu. Klíčová slova Rozhlasová hra, rozhlas, Radiojournal, divadlo, historie, První republika, rétorika
Abstract v angličtině:
Annotation This thesis focus on the part of the radio history, which was not comprehensively described in professional literature yet. It analyzes beginning of the radio drama in Czechoslovakia. Theme compilate a lot of different sources and in many ways do pioneering job. This thesis is separated into a few parts. At first, thesis focuses on the brief history of radio in twenties and thirties of the last century, which is necessary to understand the evolution of radio drama. Also it describes what radio drama is and how it’s created. The main part is dedicated to the history of radio drama in First Czechoslovak Republic with the mention of principal characters. In the thesis there is also information about the essential radio dramas. Keywords Radio drama, radio, Radiojournal, theatre, history, First Czechoslovak Republic, rhetoric Title/název práce Radio drama and its origin in Czechoslovak broadcasting
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Filip Kalčák 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Filip Kalčák 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Filip Kalčák 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Maršík, CSc. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta Karol Lovaš 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB