velikost textu

Jazyková analýza komentáře ledního hokeje v roce 1968 a 2018

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jazyková analýza komentáře ledního hokeje v roce 1968 a 2018
Název v angličtině:
Language analysis of ice hockey commentary in 1968 and 2018
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Chramosta
Vedoucí:
PhDr. Ivana Svobodová
Oponent:
Mgr. Jan Podzimek
Id práce:
204267
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
televizní komentář, přímý přenos, jazyková analýza, sportovní žurnalistika, lední hokej, Luboš Pecháček, Robert Záruba, David Pospíšil
Klíčová slova v angličtině:
TV commentary, live broadcasting, language analysis, sports journalism, ice hockey, Luboš Pecháček, Robert Záruba, David Pospíšil
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje sportovnímu televiznímu komentáři se zaměřením na lední hokej. V teoretické části zkoumá historii a současnost sportovního komentáře, dále se zabývá jeho vývojem, specifiky a nejvýznamnějšími představiteli. Praktická část obsahuje základní jazykovědné vymezení s důrazem na lexikologii, vrstvy ve slovní zásobě a typické jazykové prostředky pro sportovní komentář. Cílem práce je srovnat dobový komentář ledního hokeje z roku 1968 s jeho současným pojetím prostřednictvím jazykové analýzy a zaměřit se na typické jazykové prostředky pro sportovní televizní přenos.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with a sports television commentary with a focus on ice hockey. In the theoretical part it examines the history and present days of sports commentary, further it deals with its development, specifics and the most important representatives. The practical part contains basic linguistic definitions with an emphasis on lexikology, vocabulary layers and typical language means for sports commentary. The aim of this work is to compare the commentary of ice hockey from 1968 with its current conception through language analysis and to focus on typical language means of sports live broadcasting.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Chramosta 1.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tomáš Chramosta 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Chramosta 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Chramosta 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivana Svobodová 306 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Podzimek 309 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB