velikost textu

Vývoj slovní zásoby v oboru gastronomie a její mediální obraz od roku 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj slovní zásoby v oboru gastronomie a její mediální obraz od roku 1989
Název v angličtině:
The Czech media picture developement in gastronomy and it´s language changes since 1989
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Hubka
Vedoucí:
PhDr. Ivana Svobodová
Oponent:
Mgr. Jan Podzimek
Id práce:
204266
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neologismy, český jazyk, gastronomie, časopisy, revoluce, změny, slovník
Klíčová slova v angličtině:
neologisms, czech language, gastronomy, periodics, revolution, changes, dictionary
Abstrakt:
Bakalářská práce podává přehled neologismů v českém jazyku v rozdělena do několika částí. První část se teoreticky zabývá neologismy, popisuje změny jazyka roce 1989 a způsob, jakým jsou v našem jazyce přejímána cizí slova, včetně jejich pravopisných podob. Také se věnuje historickému společensko politickému kontextu. Další část se věnuje mediální analýze časopisu Vlasta a zkoumá, s něm byla mediálně pokrývána gastronomická témata od roku 1989. Časopis V důvodu jeho dlouhodobého vydávání. První číslo tohoto týdeníku vyšlo již v 1947. Práce dále informuje o magazínech, které se věnují gastronomii a začaly vycházet po revoluci. Pro doplnění jsou přiloženy dva rozhovory. Janou Bilíkovou se věnuje vztahu mezi médii a kuchaři a pojednává o vlivu sociálních sítí na tuto profesi. Druhý rozhovor se Šárkou Hamanovou popisuje způsob psaní pro lifestylové magazíny a debatuje pomezí tohoto žurnalistického žánru s dní část je věnována konkrétním neologismům, které se českém jazyce objevily po roce 1989. Hesla obsahují gramatické informace, původ (pokud je nezbytný), význam a konkrétní případ užití v kontextu společně se zdrojem.
Abstract v angličtině:
Annotation Thesis presents overview of neologisms in Czech language in the field of gastronomy. It is devided into several parts. The first part describes neology and neologisms, changes of the language after the revolution in 1989 and ways in wich the foreign words are adapted into new language considering their written form as well. Historical facts are included. The other part is dedicated to the medial analysis of Vlasta magazín and tries to notice the frequency of covering gastronomy based topics after the year 1989. This magazin was chosen as the best elemnt to examin due to its long term publishing. The very first issue of thes weekly magazine was published in 1947. Thesis continues to inform about new magazies on the marke that cover the topic of gastronomy. To fullfil the need of the thesis, there are two interview included. The first one with Jana Bilíková dedicates to the relationship between the meedia and a cook and also sees the importancy in social media. The othe interview with Šárka Hamanová describes the way of writting for lifestyla magazine and debates the edge between a journalism and PR.The last part is bulit as a dictionary that shows exact neologisms used in the language. Each word is completed with the grammar information, pronunciation (if needed), its meaning and exact usage in the sentence including the source.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Hubka 872 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Hubka 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Hubka 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivana Svobodová 310 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Podzimek 321 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB