velikost textu

Analýza současných rockových časopisů v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza současných rockových časopisů v České republice
Název v angličtině:
Analysis of contemporary rock magazines in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Natálie Bartlová
Vedoucí:
Pavel Turek, Phd.
Oponent:
Mgr. Miloš Hroch
Id práce:
204258
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
časopisy, hudební publicistika, rock, česká scéna, kvantitativní obsahová analýza, trendy v žurnalistice, současná hudba, Fakker, Full Moon, Headliner
Klíčová slova v angličtině:
magazines, music journalism, rock, Czech scene, quantitative content analysis, journalistic trends, contemporary music, Fakker, Full Moon, Headliner
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Analýza současných rockových časopisů v České republice zkoumá na příkladu časopisů Fakker, Headliner a Full Moon obsahové zastoupení domácí scény v poměru k zahraniční, a jak toto zastoupení ovlivňuje jejich úspěšnost na trhu z pohledu šéfredaktorů zmíněných časopisů. Průzkum je prováděn na číslech z roku 2018 formou obsahové kvantitativní analýzy (tvrdá data), kterou doplňují rozhovory s šéfredaktory vybraných časopisů (měkká data). V teoretické části je stručně načrtnuta historie hudebních časopisů v České republice před a po roce 1989. Poté jsou časopisy Fakker, Headliner a Full Moon představeny. V praktické části je vysvětlena metoda kvantitativní obsahové analýzy a způsob sběru dat. Metoda je uplatněna na třech náhodně vybraných číslech Fakkera, Full Moonu a Headlineru z roku 2018 a zaznamenána do kódovací knihy. Na obsahovou analýzu navazuje transkript rozhovorů s šéfredaktory časopisu Fakker (Petr „Ape“ Adámek), Full Moon (Michal Pařízek) a Headliner („Honza“ Vedral). V závěru jsou shrnuty výsledky analýzy a obsahu rozhovorů. Práce objasňuje díky komplexnímu použití metod, jaký druh obsahu a rovněž financování představuje úspěšný model pro tištěný hudební časopis v dnešní době. Výsledky analýzy a závěr ukazují, že hypotéza, vycházející z teze bakalářské práce, která předpokládá menší než 50% zastoupení domácích interpretů v obsahu časopisů, byla správná. Druhá hypotéza, taktéž vycházející z teze práce, která předpokládá, že na titulních stranách je v méně než 50 % případů domácí umělec, se splnila jen částečně, a to pro časopisy Fakker a Full Moon.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis Analysis of Contemporary Rock Magazines Based in the Czech Republic analyzes the content representation of the domestic music scene compared to the international music scene using the example of Fakker, Headliner and Full Moon magazines. It also looks at how this representation affects the magazines’ sales and success from the point of view of their chief editors. The analysis is done on 2018 issues, using the method of quantitative content analysis (“hard data”), which is supplemented with interviews with chief editors of these magazines (“soft data”). The theoretical part provides a short introduction to the history of music magazines in the Czech Republic before and after 1989, the year of the Velvet Revolution. Then the magazines Fakker, Full Moon and Headliner are summarized. The methods of quantitative analysis and of collecting data are explained in the practical part. These methods were used on three randomly selected issues of Fakker, Full Moon and Headliner from 2018. The data is recorded in a codebook. The quantitative analysis is followed by transcripts of interviews with the chief editors of Fakker (Petr “Ape” Adámek), Full Moon (Michal Pařízek) and Headliner (“Honza” Vedral). The summary outlines the results of the analysis and the contents of the interviews. As a result of its combined use of methods, this thesis should help determine which type of content and financing is the successful model for a printed music magazine in today’s world. The suggested hypothesis that was introduced in the premise was proved right. In the case of content, it was found out that less than 50 % of local artists are covered in all three magazines. The second hypothesis was proved partly right in the case of title pages showing less than half times a local artist.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Natálie Bartlová 1.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Natálie Bartlová 292 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Natálie Bartlová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Natálie Bartlová 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Pavel Turek, Phd. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miloš Hroch 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB