velikost textu

Twitter jako zdroj novinářské práce ve vybraných internetových zpravodajských portálech během vládní krize v květnu 2017

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Twitter jako zdroj novinářské práce ve vybraných internetových zpravodajských portálech během vládní krize v květnu 2017
Název v angličtině:
Twitter as a source of journalistic work in selected online newspapers during the government crisis in May 2017
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sabina Andree
Vedoucí:
PhDr. Václav Moravec, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Macková
Konzultant:
Bc. Tomáš Hodboď
Id práce:
204256
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Twitter, síťová digitální média, konvergence, Web 2.0, online zpravodajství, Aktuálně.cz, iDnes.cz, iRozhlas.cz, krize vlády, kvantitativní obsahová analýza
Klíčová slova v angličtině:
Twitter, new media, convergence, Web 2.0, online newspapers, Aktuálně.cz, iDnes.cz, iRozhlas.cz, government crisis, quantitative content analysis
Abstrakt:
Anotace Práce se zabývá analýzou využívání informací ze sociální sítě Twitter při novinářské práci. Na událostech vládní krize v květnu 2017 zkoumám zapojení informací z Twitteru do zpravodajské produkce. Pro účely analýzy jsem zvolila tři zpravodajské servery: Aktuálně.cz, iDnes.cz a iRozhlas.cz. Cílem práce je zjistit, jakou mírou a jakým způsobem byly zapojeny informace z Twitteru do zpravodajství vybraných portálů během vládní krize. Dalším cílem je analyzovat výběr zdrojů z Twitteru. Zkoumání vychází z metody kvantitativní obsahové analýzy, která umožňuje přesně vyjádřit míru zastoupení informací ze sociální sítě ve sledovaném obsahu. Teoretická část bakalářské práce charakterizuje síťová digitální média a popisuje procesy digitální mediamorfózy a konvergence, které jsou spojeny s nástupem tzv. nových médií. Teoretická část dále představuje sociální síť Twitter, její vznik a principy fungování, se zvláštním důrazem na roli Twitteru jako zdroje novinářské práce. Praktická část kromě samotné analýzy obsahuje také představení výzkumné metody, tj. kvantitativní obsahové analýzy, popis politického kontextu sledovaného období a charakteristiku vybraných zpravodajských serverů. Výsledky analýzy jsou nejprve prezentovány pro každé zvolené médium zvlášť a následně práci uzavírá srovnání a reflexe zjištěných poznatků.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor thesis deals with an analysis of the use of information from the social networking service Twitter in the process of journalistic work. I study the employment of information from Twitter in news during the government crisis in May 2017. For the analysis, I chose three online news sites: Aktuálně.cz, iDnes.cz and iRozhlas.cz. The goal of this thesis is to find out to what extent and in which way was the information from Twitter involved in the coverage of the government crisis in the chosen news sites. Another goal is to analyse the selection of sources from Twitter. The research follows a method of quantitative content analysis, which allows us to describe an exact extent of the involvement of information from the social network in the analyzed content. The theoretical part of the bachelor thesis characterizes the network digital media and describes the processes of digital mediamorphosis and convergence, which are related to the rise of the so-called new media. The theoretical part then introduces the social network site Twitter, its establishment and principles of its functioning, with a special focus on the role of Twitter as a source of journalistic work. Besides the analysis itself, the practical part also contains an introduction of the research method, i.e. the quantitative content analysis, a description of the political context of the observed period and characterization of the chosen news sites. Results of the analysis are first presented for each of the chosen media separately and then the thesis is concluded by comparison and reflection of the ascertained findings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sabina Andree 2.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sabina Andree 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sabina Andree 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Moravec, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Macková 209 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB