velikost textu

Výživové ukazatele u výkonnostních triatlonistů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výživové ukazatele u výkonnostních triatlonistů
Název v angličtině:
Nutritional indicators of performance triathletes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Skuhrová
Vedoucí:
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Oponent:
MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Id práce:
204249
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
triatlon, sportovní výživa, vytrvalostní výkon, doplňky stravy, pitný režim
Klíčová slova v angličtině:
triathlon, sports nutrition, endurance performance, food supplements, drinking regime
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce si dává za cíl zjistit výživové ukazatele výkonnostních triatlonistů a porovnat je s nesportujícími jedinci. Dalším cílem je poukázat na důležitost správné výživy ve vytrvalostním sportu a zhodnotit potřebu doplňků stravy. Práce se dělí na dvě části, na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány hlavní složky výživy a jejich spojitosti s energetickým metabolismem s důrazem na vliv výživy v triatlonu. V praktické části jsou shrnuty výsledky, které byly získány rozborem jídelníčku 8 výkonnostních triatlonistů a 8 nesportujících jedinců. Věk respondentů byl mezi 26 a 37 lety. Výsledky poukazují na to, že obě skupiny mají vyšší energetický příjem, než udávají normy. Obě skupiny konzumují přibližně o 100 % více živočišných složek bílkovin a tuků, než je doporučeno a zároveň mají nevyrovnaný příjem mikronutrientů. Pomocí krátkého dotazníku bylo navíc zjištěno, že 50 % respondentů není spokojeno s dostupností informací o sportovní výživě, přičemž z 54 % používají jako hlavní zdroj informací internet a pouze ze 13 % čerpají z odborné literatury. Klíčová slova: triatlon, sportovní výživa, vytrvalostní výkon, doplňky stravy, pitný režim
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is aimed to find out nutrition indicators of performance triathletes and to compare them with non-sportsmen. The next aim is to point out the importace of proper balanced diet in endurance sport and to evaluate the usage of food supplements. This thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical one. Main individual nutrients are described in the theoretical part in connection with energy metabolism and with emphasis on influence of nutrition in triathlon. The practical part summarizes results obtained from an analysis of a four-day nutritional intake of 8 performance triathletes and 8 non-sportsmen. A range of the respondents‘ age was between 26 and 37 years. The results point out that both groups have higher energy intake than recommended rate. Both groups‘ intakes of proteins and fats of animal origin are approximately twice higher than recommended as well as their results of micronutrient intake are not balanced. Furthermore, a brief questionnaire shows that 50 % of respondents were not satisfied how they can gain information about nutrition, at the same time 54 % use the internet as a main source of information and only 13 % read a scientific literature. Key words: triathlon, sports nutrition, endurance performance, food supplements, drinking regime
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Skuhrová 1.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Skuhrová 359 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Skuhrová 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Skuhrová 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 748 kB